วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง สรุปสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม2564

 

สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ได้เผยแพร่เอกสารสรุปสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มี จํานวน 8,472,186.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.32 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 7,380,114.92 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 799,090.17 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน *(รัฐบาลค้ำประกัน) 285,357.53 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานของรัฐ7,624.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

หนี้รัฐบาล จำนวน 7,380,114.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 52,818.72 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้าโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้น 26,000ล้านบาท

หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น 30,605 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้าจากการออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าสำหรับพันธบัตรรัฐบาล (LB256A) ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 17 กรกฎาคม 2564

เงินกู้สกุลต่างประเทศ เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,698.46 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวน 9,260.98 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินกู้ให้กู้ต่อสกุลเงินเยน สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง จำนวน 491.80 ล้านบาท ขณะที่มีการลดลงของหนี้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 45.85 ล้านบาท

เงินกู้ในประเทศเพื่อให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,462 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น (1) การเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในภูมิภาคและรถไฟความเร็วสูงจำนวน 4,381.70 ล้านบาท และ (2) การเบิกจ่ายเงินกู้ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อดำเนินโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีเขียวสายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน) จำนวน 1,080.30 ล้านบาท

หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ลดลง18,946.74 ล้านบาท  จากการไถ่ถอนพันธบัตรที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 (FIDF 3) โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

 หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 799,090.17 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 2,627.76 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจาก

หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,686.82 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการเบิกจ่ายเงินกู้ของ รฟท. จำนวน 2,285.53 ล้านบาท ขณะที่มีการชำระคืนหนี้เงินกู้สกุลเงินเยนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 550.09 ล้านบาท

หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน ลดลงสุทธิ 4,314.58 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการชำระคืนหนี้เงินกู้ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)จำนวน 3,353 ล้านบาท และการลดลงสุทธิของหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,430 ล้านบาทขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของหนี้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 379.60 ล้านบาท

 

หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงิน(รัฐบาลค้ำประกัน) จำนวน 285,357.53ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.28 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของหนี้จากผลของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

 

หนี้หน่วยงานของรัฐจำนวน 7,624.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 37.48 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้าโดยการเปลี่ยนแปลงเกิดจาก

หนี้ที่รัฐบาลไม่คำประกันเพิ่มขึ้นสุทธิ 37.48 ล้านบาท จากเดือนก่อนหน้าจากการเพิ่มขึ้นสุทธิของหนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 86.09 ล้านบาท ขณะที่มีการชำระคืนหนี้เงินกู้ของสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 31.25 ล้านบาท และการลดลงสุทธิของหนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9.37 ล้านบาท หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม2564 จำนวน 8,472,186.98 ล้านบาทแบ่งออกเป็น   หนี้ในประเทศร้อยละ 98.21 และหนี้ต่างประเทศร้อยละ 1.79 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด และเมื่อแบ่งตามอายุคงเหลือสามารถแบ่งออกเป็นหนี้ระยะยาวร้อยละ 85.15 และหนี้ระยะสั้นร้อยละ 14.85 ของหนี้สาธารณะคงค้างทั้งหมด


ที่มา : 

1. https://bit.ly/2SlchEg

2. https://bit.ly/3oQ85IR

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์