วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กกต.กลาง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ครบแล้วทั้ง 76 จังหวัดวันที่ 25 พ.ค. 64 สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม   โดยทางคณะกรรมการ กกต.ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพิ่มเติม  ตามมาตรา 17 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 ซึ่งครบทั้ง 76 จังหวัดแล้ว เว้นแต่นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  เนื่องจากผู้สมัครได้คะแนนเสียงเลือกตั้งน้อยกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 112 ประกอบมาตรา 111 ซึ่งจะได้มีการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วต่อไป

กกต.ยังได้แจ้งอีกว่า การประกาศผลดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  โดยทาง กกต.จะได้แจ้งให้ทาง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครได้รับทราบต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งหนังสือเรื่อง การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมกัน รวม 31 แห่ง

และมีเทศบาลที่รับรองเฉพาะนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาบางส่วนอยู่อีกจำนวนหนึ่ง  ส่วนเทศบาลที่ยังไม่มีการรับรองนายกเทศมนตรี มีจำนวน 10 แห่ง  คือ เทศบาลนครลำปาง นายนิมิต จิวะสันติการ , เทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง , เทศบาลตำบลต้นธงชัย นายธวัชชัย ปินตาสี , เทศบาลตำบลศาลา นายบุญธรรม พรหมปลูก , เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว นายศรีทน อยู่รักญาติ ,  เทศบาลตำบลทุ่งงาม นายเอกพงษ์ วงค์เรือง,  เทศบาลตำบลหลวงใต้ นายสาธิต กาแก้ว , เทศบาลตำบลแม่ปุ นางสุพรรณ แซ่ตั้ง ,  เทศบาลตำบลห้างฉัตร นางยุวดี วงศ์สวัสดิ์ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ นายอเนก แก้วกำพล  ซึ่งคาดว่าครั้งนี้ได้รับรองผลการเลือกตั้งแล้วทั้งหมด ซึ่งรอหนังสือยืนยันจาก กกต.อีกครั้งShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์