วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร แถลงนโยบาย 7 ด้าน ต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 


เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64  นายสุชาติ จันทร์ต๊ะวงค์ ประธาน สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครลำปาง ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ให้นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วันหลังจากได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยมีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม 

โดยนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2564 ให้ นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ พร้อมที่จะทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล เมืองเขลางค์นคร ซึ่งได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ ของเทศบาลฯและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งหมด 7 ด้าน คือ

ด้านการพัฒนาเมือง และโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางให้เทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีมาตรฐาน สิ่งแวดล้อมดีสาธารณูปโภคพร้อมและรองรับการขยายเมืองให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและคมนาคม

ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และกีฬา  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นผลผลิต ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม และสนับสนุน ส่งเสริมในการจัดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน สินค้าและผลผลิต รวมถึงการพัฒนาสินค้าชุมชนสู่สังคมออนไลน์ รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนำความสุข ส่งเสริมการกีฬาและต่อต้านยาเสพติด

ด้านการศึกษา พัฒนาการศูนย์ดูแลเด็กเล็กในระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการศึกษาแนวใหม่ ให้ทันกับยุคสมัยและมีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงวัยรองรับการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน

ให้เชื่อมโยงเทคโนโลยีการสื่อสาร

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฟื้นฟูพัฒนาและส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น เชื่อมโยงประสานบูรณาการร่วม บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ให้คงอยู่คู่เมืองเขลางค์นคร

 ด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีทุกเพศ ทุกวัยอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดบริการสาธารณสุขร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชน รวมถึงการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 7 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เข้ามาอยู่ในการบริหารของเทศบาลเพื่อครอบคลุม การบริการ ทั้ง 4 มิติ คือ การควบคุมป้องกันโรค, การส่งเสริมสุขภาพ, การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ

ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้เป็นเมืองสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ จัดให้มีสวนสาธารณะแห่งใหม่ในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นครและให้สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สะอาด เรียบร้อย ลดการเผา ลดหมอกควัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารจัดการ บริหารกิจการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมนำความสามัคคี มีความสมานฉันท์ต่อกัน มีส่วนร่วมความคิดเห็น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บริหารงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เสมอภาค ตามหลักกฎหมาย เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายกเทศมนตรี กล่าวว่า นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นครนี้ ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการบริหารงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล การทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า  ขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกให้ตนเข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร จะนำนโยบายที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

 

 

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์