วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

‘นิมิตร’ แถลงนโยบาย 11 ด้านต่อสภาเทศบาลฯ เดินหน้าทำเมืองลำปางให้เป็นบ้านที่มี ความสุขของทุกคน

           วันที่ 14 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง  นายนพดล ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครลำปาง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อให้ นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แถลงนโยบายการบริหารงานบ้านเมืองในวาระสมัยการดำรงตำแหน่งและรับผิดชอบในระยะเวลา 4 ปีข้างหน้า ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า เพื่อให้ทราบถึงความมุ่งมั่นที่เป็นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์และเป็น ความฝันที่จะต้องทำให้เป็นจริงในระยะเวลา 4 ปี คือ “เราจะทำเมืองลำปางให้เป็นบ้านที่มี ความสุขของทุกคน” โดยมีนโยบาย 11ด้าน ดังนี้

นครลำปางเมืองสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ ฟื้นฟูแม่น้ำวังให้สะอาด  การจัดการน้ำเสีย ทำความสะอาดแนวร่องน้ำ การจัดการวัชพืชและโคลนทราย รักษาแนวแม่น้ำด้วยการทำผนังกันตลิ่ง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำวังให้เป็นสถานที่พักผ่อน และสามารถใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆได้

นครลำปาง เมืองต้นไม้ ดอกไม้งาม ทำการปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตัดแต่ง ย้าย ปลูกต้นไม้ใหม่ ดอกไม้ ให้สวยงามตามฤดูกาลตลอดปี  

นครลำปาง เมืองสะอาดปราศจากขยะ จัดระบบและบริหารจัดการขยะ จัดเก็บ คัดแยก เก็บขน กำจัด  อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ มีแผนการปฏิบัติงานทำความสะอาด กวาด ล้างถนนและพื้นที่สาธารณะ

นครลำปาง เมืองแห่งชีวิตสาธารณะ ปรับปรุง ซ่อมแซม ดัดแปลง เพิ่มเติม ขยายพื้นที่ “ข่วงนคร”   ฟื้นคืนสภาพ และออกแบบพัฒนาเพิ่มเติมสวนสาธารณะที่มีทุกแห่ง พัฒนาพื้นที่รอบมิวเซียมลำปาง  และติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ ในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

นครลำปาง เมืองปลอดภัย จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV  ทั่วเขตเมือง พร้อมศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   โดยจัดระบบการจราจรร่วมกับงานจราจร สภ.เมืองลำปาง  รวมทั้งเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ควบคุม ดูแล สัตว์เลี้ยงที่มีและไม่มีเจ้าของอย่างเป็นระบบ

นครลำปาง เมืองน่าเดิน ปรับปรุง ก่อสร้างทางเท้าพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ให้รองรับสำหรับคนทุกคนในสังคม  พัฒนาและจัดระเบียบตลาดเทศบาล น่าเดิน น่าซื้อ สะอาดถูกสุขลักษณะ  พัฒนาพื้นที่เขตเมืองเก่าฝั่งตำบลเวียงเหนือ ร่วมกับทุกภาคส่วน   จัดกิจกรรม China Town ย่านสถานีรถไฟลำปาง

นครลำปาง เมืองเทศกาลและวัฒนธรรม  อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม ทบทวน เพิ่มเติม แผนยุทธศาสตร์เมืองเก่า ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้  และจัดงานเทศกาลประเพณีตลอดปี

นครลำปาง เมืองวิถีดิจิตอล ออกแบบและจัดทำระบบการใช้งานข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือ Application   ส่งเสริมและให้ความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และร้านค้าสู่ตลาด Online และจัดพื้นที่เพื่อการศึกษา เรียนรู้และทำงานอย่างอิสระ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ

นครลำปาง เมืองกีฬา โดยการจัดพื้นที่เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านกีฬา พัฒนาสู่การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับชาติ  ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล สนามฟุตซอล ตะกร้อ ลานสเก็ต  จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีและการแข่งขันกีฬาต่างๆ ตลอดปี  และจัดให้มี“สภาการกีฬาเทศบาลนครลำปาง ยึดหลัก “การกีฬาของคนรักกีฬา โดยคนกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยและส่งเสริมกีฬาของลำปาง”

นครลำปาง เมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ให้ความสำคัญต่อการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 

นครลำปาง เมืองของคนทุกวัยทุกคน  ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพความสะดวก  ส่งเสริมอาชีพ  ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย   ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางอาชีพและรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

โดยมิติของการบริหาร เปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ผ่าน สภาชุมชน สภาเครือข่ายผู้สูงอายุ สภาการกีฬาเทศบาลนครลำปาง สภาผู้ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์ครัวเรือนและชุมชน สภาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สภาเด็กและเยาวชน ฯลฯ

ในส่วนของเทศบาล วางแนวทางการบริหาร ยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก คือ   จัดทำแผนยุทธศาสตร์สร้างบ้าน พัฒนาเมือง สู่การเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน A happy home for all  , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรทันสมัย   และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภา จะเป็นเส้นทางที่จะนำพาให้นครลำปางพัฒนาอย่างก้าวกระโดด A big leap เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน A happy home for all ภายในวาระ 4 ปี เพื่อจะช่วยกันทำเมืองลำปางให้เป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน  นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าว.

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์