วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ทต.แม่เมาะเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง (ภูเขาไฟจำป่าแดด) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายแผนกานต์ เพิ่มสุข หัวหน้ากองบริการกลาง (กบ-ช.) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดขึ้น โดยมี นายพนมพร   ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี

 


นายพนมพร เปิดเผยว่า การบำรุงรักษาอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากป่าไม้เป็นเสมือนปอดที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์และช่วยป้องกันปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งน้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง ตลอดจนเป็นการรักษาสมดุลของสภาวะแวดล้อม ช่วยลดอุณภูมิของโลกจากปัญหาภาวะโลกร้อน ลดความรุนแรงจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน ซึ่งคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้นั้นมีมากอนันต์

 


ผมขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสร้างพื้นที่ป่าชุมชนให้เพิ่มขึ้น การให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการพื้นที่ป่า เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะชุมชนย่อมเป็นผู้รู้ดีถึงความต้องการในด้านต่างๆ ที่ต้องช่วยกันคิด วางแผน และดำเนินการ ในส่วนของภาครัฐ ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ก็พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ การสร้างจิตสำนึก รวมถึงเสริมแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้ป่าชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนายพนมพร กล่าว

 


ด้าน นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ (ทต.แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กล่าวว่า ชาวชุมชนตำบลแม่เมาะ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลและรักษาป่าไม้ ประกอบกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ ทต.แม่เมาะ จึงได้จัดให้มีโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นการสนองตามนโยบายของรัฐบาล ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน เครือข่ายคณะกรรมการป่าชุมชน ตัวแทนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นอย่างดี

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์