วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปิดเงินเดือนนักการเมืองท้องถิ่น ได้ค่าตอบแทนเท่าไรกันบ้าง นายก อบจ.-เทศบาลใหญ่สูงสุด 75,530 บาท ส่วนนายก อบต.สูงสุด 26,080 บาท ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ได้กำหนดตาราง "บัญชีอัตราและค่าตอบแทน" ประกอบด้วย เงินเดือน เงินประตำแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษ   มีดังนี้

นายก อบจ.มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 75,530 บาท , รองนายก อบจ.มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 45,540 บาท , เลขานุการนายก อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 19,440 บาท , ที่ปรึกษานายก อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 13,880 บาท , ประธานสภา อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 30,540 บาท รองประธานสภา อบจ. มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 24,990บาท  และสมาชิกสภา อบจ.มีเงินเดือนรวมอยู่ที่ 19,440 บาท

ขณะที่ บัญชีอัตราและค่าตอบแทน  ของ เทศบาล ถูกระบุไว้ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งแบ่งระดับรายได้ของ "เทศบาล" ไว้ตามการจัดเก็บรายได้

           โดยเทศบาลที่มีรายได้เกิน 300 ล้านบาท  เงินเดือนของนายกเทศบาล อยู่ที่   75,530 บาท   รองนายกเทศบาล 45,540 บาท  ประธานสภาเทศบาล 30,540 บาท  รองประธานสภาเทศบาล 25,000 บาท  สมาชิกสภาเทศบาลจากเดิม 19,440 บาท  เลขานุการนายกเทศบาล 19,440 บาท  และที่ปรึกษานายกเทศบาล 13,880 บาท

         ส่วนเทศบาลที่มีรายได้อยู่ที่ 100-300 ล้านบาท  นายกฯจะได้รับเงินเดือน   63,000 บาท   รองนายกเทศบาล 38,220 บาท  ประธานสภาเทศบาล 24,720  บาท  รองประธานสภาเทศบาล 20,250 บาท  สมาชิกสภาเทศบาล  15,750  บาท  เลขานุการนายกเทศบาล 15,750  บาท  และที่ปรึกษานายกเทศบาล 11,250 บาท   สำหรับเทศบาลที่มีรายได้ต่ำลงเงินเดือนก็จะลดหลั่นกันไป

 ด้านองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ   อบต.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  ซึ่งแบ่งตามระดับรายได้ของ อบต.เช่นกัน

ยกตัวอย่าง อบต.ที่มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท   เงินเดือนของ นายก อบต.อยู่ที่  26,080 บาท  รองนายก อบต. 14,140 บาท ประธานสภา อบต. 12,140 บาท  รองประธานสภา อบต. 9,940 บาท  สมาชิกสภา อบต. 7,920 บาท  เลขานุการนายก อบต. 7,920 บาท  และ เลขานุการสภา อบต. 7,920 บาท

อบต.ที่มีรายได้ 25-50 ล้านบาท  นายก อบต. จะได้รับเงินเดือนที่  24,920 บาท  รองนายก อบต. 13,510 บาท ประธานสภา อบต. 11,610  บาท  รองประธานสภา อบต. 9,500 บาท  สมาชิกสภา อบต. 7,560 บาท  เลขานุการนายก อบต. 7,560 บาท  และ เลขานุการสภา อบต. 7,560 บาท

ตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนที่มา  http://www.sukhothailocal.go.th/files/com_order/20140722102402jxtlf.pdf 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์