วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯ พบปะพูดคุยทุกภาคส่วนของจังหวัด พร้อมสานต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน"วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ฝ่ายอัยการ ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงานองค์กรจากทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อพบปะพูดคุยแนวทางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด ในการสานต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "ลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้ เชื่อมโยง สร้างสรรค์ น่าอยู่ ยั่งยืน" ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวถึงแนวทางและจุดเน้นในการที่จะพัฒนาเมืองลำปางว่า จะสานต่อนโยบายและแนวทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดลำปางตามเดิมที่วางแผนไว้ เพื่อเป็นการสานต่อการบริหารงานให้เกิดความต่อเนื่อง ในการพัฒนาบนพื้นฐานของความรู้ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ต่อยอดสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศรษฐกิจ จากฐานภูมิทางสังคม วัฒนธรรม ด้วยกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ สร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ และสร้างดุลยภาพ ในการพัฒนาชุมชนทุกมิติ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนโดยมีประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2.อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม การค้าการลงทุนเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.เกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์และปลอดภัย 4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และยั่งยืน และ 5.ด้านความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน โดยเน้นการบริหารการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานในการพัฒนาจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างมีเป้าหมาย สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์