วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

พระเจ้าอยู่หัว-พระบรมราชินี ทรงเปิด “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”

เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ณ โรงพยาบาลศิริราช  การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ทรงรอเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

จากน้ำพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามประเทศได้มีโรงพยาบาลหลวงแห่ง แรกของแผ่นดิน นามว่า โรงศิริราชพยาบาลนับจากปีพุทธศักราช 2431 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 134 ปี ที่โรงศิริราชพยาบาล หรือ โรงพยาบาลศิริราช ได้เติบใหญ่ รักษาประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งในแต่ละปี “โรงพยาบาลศิริราช” มีผู้เข้ารับบริการรักษาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถรองรับปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างเพียงพอ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค จึงเกิดขึ้น และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินจำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้าง พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อศูนย์การแพทย์ว่า อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ในการให้บริการทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศิริราช ที่นับวันจะมีความซับซ้อนและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงเพิ่มคุณภาพการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเงินจำนวน 700 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ใน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาตลอดจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน คณะกรรมการอานวยการจัดหาทุน

นอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของเพื่อสมทบทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษามาอย่างต่อเนื่อง นับจากวันแรกที่โครงการเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมใช้ มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายจนเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของศิริราชและประชาชาติไทย


สำหรับ “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” เป็นอาคารสูง 25 ชั้น ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโรงพยาบาลศิริราช มีพื้นที่ใช้สอยถึง 67,551 ตารางเมตร สามารถบริการแบบเต็มศักยภาพ โดยรองรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 รายต่อปี ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20,000 รายต่อปี ขณะที่เตียง ICU เพิ่มขึ้นถึง 62 เตียง ที่สำคัญภายในอาคารมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการแบ่งส่วนงานบริการเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย งานบริการผู้ป่วยนอก งานบริการผู้ป่วยใน และงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ การตรวจพิเศษ


นอกจากนี้ ภายในอาคารยังได้ตกแต่งผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการสร้างสรรค์จากเหล่าศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ ภาพรถทรง”,ภาพ ลมฝนภาพเจดีย์ ร.9”, ภาพอริยกษัตริย์ กับ พระราชชนนีศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ภาพมหัศจรรย์วันส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยดร.สุชาติ วงษ์ทอง ภาพพระราชาแห่งแจ๊สศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ภาพธ สถิต อยู่ในใจตราบนิรันดร์, ภาพ อาบฟ้า อุ้มน้า โอบดินอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ภาพศิริราช สมบัติศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ภาพน้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 1-3” , ภาพ ดอกไม้แห่งชีวิตศาสตราจารย์เกียรติคุณเกียรติศักดิ์ ชานนนารถ ภาพปิติแห่งปีมหามงคล 2”, ภาพปิติแห่งปีมหามงคล 3ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ภาพแผ่นดินพอเพียง/ เรื่องเล่า แผ่นดินเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ณ อาคารแห่งนี้ได้ ชื่นชม และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยล้นเหลือพรรณา


อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา จึงเป็นมากกว่าอาคาร แต่เป็นศูนย์รวมความรัก ความสามัคคี และความ เสียสละที่ประชาชนมีแด่องค์ผู้พระราชทานนาม ความใหม่ ความก้าวหน้า ความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงของ เครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานและบริจาค ทให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ดี เมื่อร่วมกับความสวยงาม สะดวกสบาย เป็นรมณียสถาน ยิ่งพาให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย สบายใจ ผู้ให้บริการก็มีความสุขในการทางาน ส่งให้ ผลการรักษาและคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นสุข

วันนี้และต่อไป เมื่อได้เข้าไปในอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกดีๆ ที่จะเป็นอยู่ ตลอดไป ความรู้สึกนี้ไม่ได้เป็นแต่เพียงเฉพาะชาวศิริราชเท่านั้น แต่เป็นกับคนไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่เคารพรัก เทิดทูนของคนไทยตราบนิรันดร์

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์