วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

กรมโยธาธิการฯ ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างผังนโยบายภาคเหนือกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 เตรียมปรับปรุงเสนอคณะกรรมการผังเมืองฯ ปี 66

 วันที่ 20 พ.ค. 65  นายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ( เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง  และลำพูน)   ที่โรงแรมเวียงลคอร อ.เมืองลำปาง จัดขึ้นโดยกรมโยธาธิการ  เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่  นำมาปรับปรุงร่างผังนโยบายระดับภาคให้ดียิ่งขึ้นน.ส.จริยาพร จิตต์ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง  เปิดเผยว่า  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้ดำเนินการวางผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.. 2562  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมไปถึงการพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  เป็นต้นสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  จัดทั้งในรูปแบบ On - site  และรูปแบบ Online ด้วยระบบซูม/ เว็บบินาร์  ซึ่งมีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่องทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและการขับเคลื่อนภาพอนาคตของภาคเหนือ และการนำเสนอร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้ารวมประชุม ไปประมวล และปรับปรุงร่างผังนโยบายระดับภาค ภาคเหนือ ให้มีความครบถ้วน  โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในปี 2566
นายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  ภาคเหนือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (NEC) เป็นประตูเศรษฐกิจด้านการค้าและบริการ เชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่มีโครงข่ายติดต่อกับสปป.ลาว เมียนมา และจีนตอนใต้  และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ก็เป็นพื้นที่ที่มีบทบาทด้านการค้า การลุงทุน การศึกษาวิจัย การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านนา และเชิงสุขภาพ มีศักยภาพ ในการพัฒนาไปสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลักของประเทศ จึงเป็นโอกาสและความท้าทายของภาคเหนือ ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจให้พร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น การประชุมครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในทิศทางเดียวกัน


 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์