วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประกันตน ม. 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกิน งวดเดือน ส.ค. 64 – ม.ค. 65 และงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 สามารถขอรับเงินคืนได้

 

ใครจ่ายเกิน จ่ายเต็ม ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องกังวล❗️

สำหรับผู้ประกันตน ม. 40 ที่จ่ายเงินสมทบเกิน งวดเดือน ส.ค. 64 – ม.ค. 65 และงวดเดือน ก.พ. – ก.ค.65 สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ภายใน1ปี

แจ้งข่าวสำหรับ ผู้ประกันตน ม.40 ที่จ่ายเงินสบทบเกินสามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

🔹 เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับคืนเงินสมทบ 🔹
1️⃣ แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนกรณีลดอัตราเงินสมทบ (สปส.1-40/7) โดยโหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

2️⃣ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
3️⃣ หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
4️⃣ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
- ธนาคารออมสิน


*️⃣ ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนของงวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 และงวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ในคราวเดียวกันได้

ผู้ประกันตนสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งไว้เกิน ดังนี้
🔸 งวดเดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนมกราคม 2565
- ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท
ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
- ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท
ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
- ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท
ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

🔸 งวดเดือนกุมพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม 2565
- ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท
ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท
- ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท
ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท
- ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท
ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์