วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

อบจ.ลำปาง ผุดไอเดีย จัดตั้งอุทยานธรณีลำปาง (Lampang Geopark) เสริมแหล่งท่องเที่ยว มรดกเชิงทรัพยากรธรรมชาติ

 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอุทยานธรณีลำปาง โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง และหาแนวทางในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวมิติใหม่เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งอุทยานธรณีลำปางหรือ Lampang Geopark ขึ้น เนื่องจากได้พิจารณาเห็น ว่าจังหวัดลำปางมีแหล่งทรัพยากรทางธรณีที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สมควรแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีที่คงไว้ซึ่งมรดกเชิงธรณี มรดกเชิงโบราณคดี และมรดกเชิงทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่มีชื่อเสียงระดับภาคพื้นเอเชียและระดับโลกจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งธรณีวิทยาจังหวัดลำปาง พบว่าจังหวัดลำปางมีแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น และทรงคุณค่ามากมายเหมาะแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีและส่งเสริมให้เป็นแหล่งองค์ความรู้มรดกทางธรณี พัฒนาให้อนุชนรุ่นหลัง ประชาชน และนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับรู้ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีเป้าหมาย มีรูปแบบที่ชัดเจน ใช้การท่องเที่ยวเชิงธรณี เป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือในการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่
ในที่ประชุมได้เตรียมแนวทาง การจัดตั้งอุทยานธรณีลำปางเบื้องต้นไว้  ซึ่งอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมได้ดังนี้

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กร เครือข่ายต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานธรณีลำปาง เพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ

2. จัดทำโครงสร้างสำนักงานอุทยานธรณีลำปาง นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการ อุทยานธรณีลำปาง เพื่ออนุมัติโครงสร้างและจัดบุคคลเข้าสู่โครงสร้างเพื่อการบริหารงานอุทยานธรณีลำปาง

3. จัดทำโลโก้ คำขวัญ อุทยานธรณีลำปาง ซึ่งจะเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยพร้อมกัน โดยการจัดประกวดโลโก้ และคำขวัญของอุทยานธรณีลำปาง

4. จัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของอุทยานธรณีลำปาง

5. จัดทำแผนแม่บทอุทยานธรณีลำปางและแผนงานโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาชุมชนเมือง และการท่องเที่ยวเชิงธรณี จังหวัดลำปาง เป็นต้น
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์