วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ทุ่ม 10 ล้าน อบจ.ลำปาง ร่วมมือ มร.ลป. เปิดศูนย์ฯ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง
  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง            

โดยมี นายวราวุฒิ หน่อคำ นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีกรเกษตร  อ.ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีกรเกษตร และ อ.ดร.รจเรจ นันตา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนามเป็นพยาน  เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 ที่ผ่านมา

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร  เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง และมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค พร้อมทั้งสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันในตลาดสินค้าได้โดยในส่วนของ อบจ.ลำปาง จะให้การสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและสร้างแบรนด์สินค้าสู่การตลาดออนไลน์ และตลาด Modern Trade  โดยได้รับความร่วมมือทางด้านวิซาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  สนับสนุนการเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อส่งเสริมการตลาด  ประสานงานเกษตรกร/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของชุมชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน ที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของชุมชน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนในเครือข่ายของแต่ละหน่วยงานและบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐานสากลภายใต้การดำเนินการของศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดลำปาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เงินอุดหนุน จำนวน 5,500,000 บาท และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จำนวน 5,545,400 บาท เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์