วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

หอการค้าฯ จับมือรัฐ-เอกชน ผลักดัน “มูฟ ลำปาง”เปิดตัวแพลตฟอร์ม "มูฟลำปาง" สานไอเดียจาก YEC สู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ยกระดับบริการขนส่งสาธารณะ เตรียมก้าวสู่การเป็น Smart City ในอนาคต

            19 ส.ค.65: หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะ “MooVe Lampang” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัด เชื่อมต่อระบบการให้บริการรถโดยสารแบบเรียลไทม์ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทำให้สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ รองรับจุดจอดสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งยังมีแผนการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มพื้นที่บริการให้มากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดรับกับความต้องการที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการเดินทางได้ตรงจุด พร้อมมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เป็นผลบวกต่อการท่องเที่ยว และช่วยลดความแออัดของการจราจรในพื้นที่หนาแน่น


531512

 

           นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยมีแนวคิดในการบริหารงานตามนโนบาย “Connect the Dots” ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยผลักดันให้เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้นำกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า (Young Entrepreneur Chamber of Commerce หรือ YEC) เข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะ เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นำเสนอมุมมองความคิดและโครงการที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ มี 15 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี และมีแผนงานโครงการของ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง พิษณุโลก และลำปาง ได้รับการพิจารณาให้นำมาขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม


531520


            หลังจากนั้น หอการค้าไทย นำโดย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และนางสาวปริม จิตจรุงพร ประธานคณะกรรมการ YEC หอการค้าไทย ได้ร่วมกันผลักดันข้อเสนอของ YEC 3 จังหวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง กระทั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้พิจารณางบประมาณสนับสนุน ในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ (Smart Public Transportation) ของจังหวัดลำปาง รวมทั้งร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความร่วมมือและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมนำเทคสตาร์ทอัพร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลจนสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็น Digital Platform “MooVe Lampang” ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะให้มีเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับนโยบาย Connect the Dots : Design the Future รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต" ได้อย่างสมบูรณ์

531519


            นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางมีเป้าหมายระยะยาวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อโครงข่ายเศรษฐกิจฐานรากเข้าด้วยกัน โดยการใช้ระบบบริการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับการให้บริการขนส่งสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน พร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ “MooVe” จะส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปางได้รับบริการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้น สะดวกสบาย รวดเร็ว เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการ สามารถวางแผนการเดินทางได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมก้าวสู่การเป็นเมือง Smart City ในอนาคต

            นายสกล สุพรรณบรรจง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดลําปาง กล่าวว่า Moove Lampang เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในจังหวัดลำปาง นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง บริษัท สหกรณ์เดินรถลำปาง จำกัด และอีกหลายหน่วยงานในจังหวัดลำปาง ร่วมกันเริ่มดำเนินงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวลำปาง โดยเป็นการสร้างระบบที่มีมูลค่าเหมาะสมกับเมืองรอง ให้สามารถใช้บริการรถสาธารณะที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยไม่ต้องพึ่งพาการลงทุนขนาดใหญ่ แต่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ทุกคนสามารถเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย และบริหารเวลาได้ ผ่านทาง Smart Phone


531521


            ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า MooVe Lampang เป็นหนึ่งโครงการในความร่วมมือระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นตัวอย่างในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการรถขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมนำเทคสตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจกับอุทยานฯ ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล “MooVe” เพื่อการใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบเส้นทางการเดินรถ ตารางการเดินรถ และจุดจอดรถที่เหมาะสมกับการใช้บริการของคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในอนาคต โดยเชื่อมต่อระบบให้บริการรถโดยสารแบบเรียลไทม์ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมถึงการเรียกใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงระบบ พร้อมรองรับจุดจอดสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง


300165309_118077284324896_795952056874158278_n

 

           แพลตฟอร์มดิจิทัล MooVe ประกอบด้วย 3 ระบบการทำงานหลัก ได้แก่ ระบบสำหรับผู้ขับรถโดยสาร ระบบสำหรับผู้โดยสาร ระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแล

            โดยระบบสำหรับผู้ใช้บริการจะเชื่อมโยงกับ Line Official Account: @moove-lampang ซึ่งสามารถกำหนดพิกัดจุดหมายที่จะเดินทางได้ จากนั้นระบบจะทำการแจ้งให้ผู้โดยสารเดินไปยังจุดรอรถที่ใกล้ที่สุดในระยะทางไม่เกิน 500 เมตร พร้อมส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ขับรถโดยสารว่ามีผู้เรียกใช้บริการ โดยให้ขับรถตามเส้นทางไปยังจุดรอรับผู้โดยสาร ซึ่งเมื่อรถโดยสารไปถึงจุดรอรถแล้ว ผู้โดยสารสแกน QR Code เพื่อยืนยันการขึ้นรถ จากนั้นระบบจะประมวลผลยอดชำระค่าเดินทางแบบอัตโนมัติ ซึ่งรองรับการชำระเงินได้ทั้งรูปแบบออนไลน์ (scan) และเงินสด


299992647_118077430991548_4894152534615765456_n

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์