วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565

 


👉👉วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565 และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาผู้เข้ารับทุนการศึกษา 🔷จำนวน 41 ราย🔷 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมชมพู สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 🔶🔶โดยการมอบทุนการศึกษาตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองเขลางค์นครได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 🔷🔷โดยมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจยื่นขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 179 ราย จาก 37 ชุมชน 👉👉ซึ่งจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองเขลางค์นครมีนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านเงื่อนไขการพิจารณา จำนวน 41 ราย จาก 24 ชุมชน แบ่งออกเป็น
🔶🔶ระดับเด็กเล็ก จำนวน 1 รายๆละ 1,000 บาท
🔷🔷ระดับอนุบาล จำนวน 7 รายๆละ 1,500 บาท
🔶🔶ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 รายๆละ 2,000 บาท
🔷🔷ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 รายๆละ 2,500 บาท
🔶🔶ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 6 รายๆละ 3,000 บาท
🔷🔷ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) /หรือปริญญาตรี จำนวน 1 รายๆละ 15,000 บาท
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
👉👉เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครต่อไป🙏🙏
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์