วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

จ.ลำปาง จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ พื้นที่อำเภอเกาะคา

 วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา มีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวลำปางในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปางจัดทำขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นที่พึ่งแก่เกษตรกรและประชาชน โดยให้หน่วยบริการเคลื่อนที่ได้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีวิทยาการใหม่ๆ แก่เกษตรชาวบ้าน ด้วยการให้เกษตรกรได้เข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้ ทั้งในเรื่องหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืช ปศุสัตว์ ประมง การพัฒนาที่ดิน และการเกษตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อจะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เกิดการตื่นตัวและยอมรับ พร้อมที่จะนำเอาความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิควิธีการทำการเกษตรในไร่นา ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ ทำให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมการออกร้านเปิดตลาดจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ, กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้บริการวิชาการด้านการเกษตร ร่วมกับการให้บริการเคลื่อนที่จากหน่วยงานทุกภาคส่วนแบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดทำบัญชี, การสหกรณ์, การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย หนี้สิน ด้านการพัฒนาที่ดิน ด้านการประมง ด้านการออมเงินเพื่อสร้างอนาคต พร้อมทั้งได้มีการแจกพันธุ์พืช ทั้งไม้ผลและพืชผักสวนครัว การให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์พร้อมให้บริการยารักษาโรค ผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน เป็นต้นShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์