วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวันที่ 11 มกราคม 2566 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิตและพัฒนาครู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้วิชาการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอย่างมุ่งเป้าในการปรับกระบวนการจัดการศึกษา มีการใช้กระบวนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ตัวนักศึกษาให้กลายเป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม

โอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้พบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อให้แนวคิด ในการสร้างบัณฑิตราชภัฏให้เป็นวิศวกรสังคม ทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง ซ่อมและสร้างชุมชนบ้านเกิดด้วยองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้องคมนตรี และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง ประกอบด้วย ห้องผลิตสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตจาก อย. ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ , ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน และผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสูตรน้ำผึ้งมะขาม , กลุ่มการจัดการเกษตรต้นทุนต่ำ ผลผลิตสูงแบบครบวงจร กลุ่มการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคชุมชน ของ ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง , ผลิตภัณฑ์ขิงปลอดภัย ของอำเภองาว จ.ลำปาง , ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร และตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับการเรียนรู้ โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กและคลังนวัตกรรม และกล่าวทักทายสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยได้เข้ามาดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในพื้นที่ 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์