วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สภาเกษตรกรลำปาง พร้อมเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรทั้ง 13 อำเภอ เชิญชวนเกษตรกรไปใช้สิทธิ์ 19 มีนาคม 2566สภาเกษตรกรลำปาง พร้อมเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรทั้ง 13 อำเภอ เชิญชวนเกษตรกรตรวจสอบรายชื่อและไปใช้สิทธิ์ 19 มีนาคม 2566

ขณะเดียวกันพบบางเขตมีผู้สมัครรายเดียวเข้าวินโดยปราศจากคู่แข่ง


นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เผยว่าตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.โดยเปิดให้เกษตรกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งฯ ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 ในส่วนของการเลือกตั้งสภาเกษตรกรพื้นที่จังหวัดลำปางมีเขตเลือกตั้ง 16 เขต หน่วยเลือกตั้ง 214 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 252,831 คน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งแล้ว ส่วนมีผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้งทั้ง 13 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองลำปาง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 31,039 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายอุดม   ใจสุข เขตเลือกตั้งที่ 2 พื้นที่ (ต.กล้วยแพะ ต.ชมพู ต.บ่อแฮ้ว ต.บ้านเป้า ต. บ้านเอื้อม ต.ปงแสนทอง ต.พระบาท  ต. เวียงเหนือ ต.สบตุ๋ยต. สวนดอก ต. หัวเวียง)   เบอร์ 1 นายธีรพล   รัตนภักดี เบอร์ 2 นายสถิตย์   ขจรไชยเดช เบอร์ 3 นายอาณัติ   ฝั่นจักสาย เบอร์ 4  สิบเอก บุญเสริม  ดีผิว   


อำเภอแม่เมาะ มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 13,624 มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายสมชาติ   รักษ์สองพลู 

อำเภอเกาะคา มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  16,658 คน  เบอร์ 1นางสายจิตร    ไพฑูรย์ เบอร์ 2 นายเกรียงไกร  จำปา เบอร์ 3 นายพรภิรมณ์   จารุจารีต 

อำเภอ เสริมงาม มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 19,768 คน  เบอร์ 1  นายน้อย   ปุกปนันท์ เบอร์ 2 ว่าที่ร้อยตรีศิรปัญจพล  พงสินพุฒิภาภัทร เบอร์ 3 นายเอกดนัย  ใจกันทา

ทั้งนี้ พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ / หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน


อำเภองาว มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 22,470 คน  มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายเผ่าเทพ  บำรุงกิจ 

อำเภอแจ้ห่ม มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 19,557 คน มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ 

อำเภอวังเหนือ มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 17,216 คน มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายสิงห์คำ   อวดห้าว 

อำเภอเถินมี 2 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 28,307 คน เขต  1  มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายพีรยุทธ  ราษฎร์หาญ  เขต  2  มีผู้สมัครรายเดียวคือ  นายสืบ   ผ่องใส

อำเภอแม่พริก มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 8,567 คน  มีผู้สมัครสองรายคือ เบอร์ 1  นายบุญธรรม   เบอร์ 2  สมใจ  นายณรงค์ศักดิ์  อบหอม 

อำเภอแม่ทะ มี 2 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 29,715 คน  เขต  1  มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายครรชิต  วงศ์สุภา เขต  2  มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายบุญทา   สายเครือมอย 

อำเภอสบปราบ มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 15,523 คน มีผู้สมัครสองรายคือ เบอร์ 1 นายสวัสดิ์    อินญาวงศ์ เบอร์ 2 นางอำไพ    สมความคิด

อำเภอห้างฉัตร มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  14,356 มีผู้สมัครรายเดียวคือ นายธีรภัทร  คำสม

อำเภอเมืองปาน มี 1 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 16,031 คน  มีผู้สมัครสองรายคือ เบอร์ 1 นายอุทัย  ต้อนรับ เบอร์ 2 นายบุรินทร์  คิดลึก


หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดลำปางได้เตรียมการเลือกตั้งพร้อมแล้ว โดยพี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านและขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง ใกล้บ้าน ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์