วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กกต.ลำปางเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 3 รูปแบบ ภายใน 13 ก.พ.นี้

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของจังหวัดลำปาง

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จึงประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง และประชาชนในจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง จำนวน 3 รูปแบบ ตามเอกสารและแผนที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

2. พรรคการเมืองพรรคใดหรือประชาชนผู้ใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง ให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2566 )

โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง52000  หรือทางโทรสารหมายเลข 054 820090  ต่อ 27  หรือทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ Email : [email protected]

3. ในกรณีพรรคการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด ต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสำเนาจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางกำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์https://www.ect.go.th/lampang

4. รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามข้อ 1 ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานเทศบาลทุกแห่งหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/lampang


 


รูปแบบที่ 1   จำนวนราษฎร 718,790  คน  จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัด เท่ากับ 179,698  คน  พื้นที่ประกอบด้วย  

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้น ตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเสด็จ และตำบลพิชัย นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)  จำนวนราษฎร 174,693 คน  ร้อยละ 2.79   

เขตเลือกตั้งที่ 2  อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านค่า และตำบลบ้านเอื้อม) , อำเภอห้างฉัตร ,อำเภอแจ้ห่ม ,อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน จำนวนราษฎร 178,431 คน ร้อยละ 0.71

เขตเลือกตั้งที่ 3  อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ และตำบลพิชัย  นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)  , อำเภองาว , อำเภอแม่เมาะ และ อำเภอแม่ทะ  จำนวนราษฎร  178,383 คน ร้อยละ 0.73

เขตเลือกตั้งที่ 4  อำเภอเกาะคา  อำเภอเสริมงาม  อำเภอเถิน  อำเภอแม่พริก  และอำเภอสบปราบ จำนวนราษฎร 187,283 คน  ร้อยละ 4.22
รูปแบบที่ 2  จำนวนราษฎร  718,790  คน  จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัด เท่ากับ 179,698  คน พื้นที่ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และอำเภอห้างฉัตร  จำนวนราษฎร  174,466 คน ร้อยละ 2.91

เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ)  , อำเภองาว ,อำเภอแจ้ห่ม , อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน จำนวนราษฎร   182,182 คน  ร้อยละ1.38

เขตเลือกตั้งที่ 3  อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง)  , อำเภอแม่เมาะ  และอำเภอแม่ทะ  จำนวนราษฎร  174,859  คน ร้อยละ 2.69

เขตเลือกตั้งที่  4 อำเภอเกาะคา  อำเภอเสริมงาม อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก และอำเภอสบปราบ จำนวนราษฎร   187,283 คน ร้อยละ 4.22

 
รูปแบบที่ 3   จำนวนราษฎร  718,790  คน  จำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. 1 คน ในจังหวัด เท่ากับ 179,698  คน พื้นที่ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่  1  อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัย นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และอำเภอห้างฉัตร จำนวนราษฎร  174,466  คน ร้อยละ 2.91

เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง)  ,อำเภองาว  , อำเภอแจ้ห่ม , อำเภอวังเหนือ  และอำเภอเมืองปาน จำนวนราษฎร  171,982  คน ร้อยละ 4.29

เขตเลือกตั้งที่ 3  อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง)  อำเภอแม่เมาะ  และอำเภอแม่ทะ จำนวนราษฎร  185,059  คน ร้อยละ 2.98

เขตเลือกตั้งที่ 4  อำเภอเกาะคา  อำเภอเสริมงาม  อำเภอเถิน  อำเภอแม่พริก  และอำเภอสบปราบ จำนวนราษฎร  187,283  คน ร้อยละ 4.22

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์