วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯออกประกาศจังหวัดลำปาง “ห้ามเผา” ดึงกฎหมาย 7 ฉบับควบคุม ใครฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

 


          วันที่ 6 ก.พ.66 จังหวัดลำปาง โดย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ลงนาม ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่ง ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  โดยมีใจความสำคัญระบุว่า

เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทั้งยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าปกคลุมพื้นที่ โดยมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และPM10  เกินค่ามาตรฐาน 120 มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี

 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเที่ยว ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ และสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ในการดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก

สาเหตุของการเกิดไฟป่า ที่สำคัญคือเกิดจากการเผากำจัดวัชพืชทางการเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าโดยไม่มีการควบคุม ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่ากลายเป็นไฟป่า และการลักลอบเผาพื้นที่ป่า เพื่อการบุกรุกพื้นที่เพื่อเก็บหาของป่า และการล่าสัตว์

จังหวัดลำปาง พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า รวมถึงให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปาง และให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง,แม่ฮ่องสอน) ได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยกำหนดวันห้ามเผาทุกพื้นที่ในห้วงเวลาเดียวกัน

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 21  และมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกาศกำหนดให้ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี  ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15กุมภาพันธ์ 66 ถึงวันที่ 30เมษายน 66  ยกเว้นพื้นที่ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไฟป่า หรือเหตุจำเป็นอื่น

ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพื้นที่ที่ได้รับความเห็นชอบ จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room ระดับอำเภอ) และได้รายงานแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ให้จังหวัดทราบแล้วเท่านั้น

ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารด้านล่าง)Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์