วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ทต.แม่เมาะ ชี้แจง ป.ป.ช. ลำปาง กรณีปรับปรุงตลาดเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ทต.แม่เมาะ ชี้แจง ป.ป.ช. ลำปาง กรณีปรับปรุงตลาดเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ เพราะเกี่ยวเนื่องหลายหน่วยงาน อยู่ระหว่างหารือข้อกฎหมาย ย้ำชัดได้ใช้แน่นอน


ป.ป.ช. ลำปาง ลงพื้นที่เชิงรุกเข้าติดตามงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล (บ้านเมาะหลวง) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่เมาะ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC)เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นางวรรณภา ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายกิตติศักดิ์ สุรินโต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ร่วมนายทนุ ปัญญาผูก เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนายอุเทน วงค์หล้า เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 เข้าติดตามกรณีโครงการก่อสร้างและปรับปรุ

งตลาดเทศบาล (บ้านเมาะหลวง) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โครงการในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของตลาดเทศบาล (บ้านเมาะหลวง) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2564 แต่กลับไม่มีการใช้งาน ตามที่เป็นข่าว ในสื่อโซเชียลหลายช่องทางนั้น
ในการเข้าติดตามครั้งนี้มีนายนริทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยนายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอาง ผู้อำนวยการกองช่าง นางฐิติพร พรหมศร ผู้อำนวยการกองคลัง และนายเอกชัย คำใส นิติกร เทศบาลตำบลแม่เมาะ ให้รายละเอียดข้อมูลของโครงการดังกล่าว ดังนี้

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท ราคากลาง 1,000,000 บาท วิธีการจัดจ้างใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ผู้ชนะการเสนอราคาคือห้างหุ้นส่วนจำกัด รุจิเดเวลอปเม้นท์ ราคาในการจัดจ้างจำนวน 895,000 บาท ทำสัญญา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยโครงการดังกล่าวเป็นงานปรับปรุงโครงสร้างอาคารเดิมใหม่ทั้งหมดจากประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการที่สร้างเสร็จเมื่อปี 2563 แต่กลับไม่ได้เปิดใช้งานนั้น สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลแม่เมาะมีแผนที่ จะดำเนินการปรับปรุงตลาดเทศบาล (บ้านเมาะหลวง) เดิมที่มีการก่อสร้างอาคารไว้แล้วเมื่อปี 2539 แต่ปัจจุบันมีสภาพชำรุดผุพังและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก และทางเทศบาลตำบลแม่เมาะจึงมีความประสงค์ที่จะย้ายพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามริมถนนให้เข้ามาขายของในบริเวณที่กำหนดจึงได้วางแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงอาคารตลาดหลังเก่า เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อต้องการปรับปรุงถนนให้เกิดความสวยงามในเวลานั้น แผนการปรับปรุงตลาดเทศบาล (บ้านเมาะหลวง) จึงถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 - 2565 ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งแรกหลังจากที่อาคารตลาดดังกล่าวได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2539

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินการนั้นเทศบาลตำบลแม่เมาะได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง โดยการก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นตลาดเป็นการปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของทางธนารักษ์จังหวัดลำปาง อีกทั้งเป็นการนำที่ราชพัสดุไปดำเนินการจัดหาประโยชน์ ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะจึงได้ดำเนินการตามหลักเกณ์ เงื่อนไข และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้มีการจัดทำสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุบนที่ดินราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 สิงหาคม 2566 ซึ่งหลังจากที่โครงการก่อสร้างตลาดเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ทำการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้ใช้ตลาดแต่อย่างใดเนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ต่อมาเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2565 ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะได้มีหนังสือแจ้งให้ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะดำเนินการจัดหาผลประโยชน์แปลงตลาดสดบ้านเมาะหลวง ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะจึงได้ทำการตรวจสอบเพื่อหาความชัดเจนของพื้นที่ดังกล่าวกับสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางว่าเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของทางธนารักษ์จังหวัดลำปางหรือไม่ และได้ดำเนินการขอให้ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางเข้ารังวัดพื้นที่ที่ตลาดสดบ้านเมาะหลวง ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินนัดจะเข้าทำการรังวัดที่ดินในวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยระหว่างการดำเนินการดังกล่าวนี้ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะได้มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุบนที่ดินราชพัสดุกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางแล้ว

ซึ่งตลอดระเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล (บ้านเมาะหลวง) จวบจนมาถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลตำบลแม่เมาะได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายฝ่าย แต่ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการในกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงการใช้ประโยชน์จากอาคารตลาดเกิดความถูกต้องมากที่สุด จึงเป็นผลให้หลังจากที่ได้ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงยังไม่สามาถเปิดให้ใช้ตลาดได้

ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เมาะแจ้งว่าหากได้รับความชัดเจนในเรื่องการใช้พื้นที่ตลาดบ้านเมาะหลวงว่าเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่เมาะเรียบร้อยแล้ว จะทำการเปิดตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายของตามวัตถุประสงค์เดิมที่ได้ตั้งไว้
Share:

1 ความคิดเห็น:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์