วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

มอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบบ้านห่วงใยจากใจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 หลัง ให้กับ นางสาวสันทนา มณีรัตน์ ราษฎรบ้านหัวทุ่ง ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ที่ประสบปัญหาสภาพบ้านพักอาศัยที่ไม่มั่นคงถาวร ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ (TPMAP) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยโดยมี นายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภองาว กล่าวรายงาน นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก อบต.ปงเตา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ มอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นในครัวเรือน พร้อมทั้งร่วมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือนอีกด้วย
การจัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี 2565 นั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แก้ไขปัญหาของครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP โดยจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรทั่วประเทศ รวมจำนวน 83 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมงบประมาณ 16,600,000 บาท (สิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน)จังหวัดลำปาง ได้พิจารณาคัดเลือกครัวเรือนของนางสาวสันทนา มณีรัตน์ ราษฎรบ้านหัวทุ่ง ตำบลปงเตา อำเภองาว ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน และคนในชุมชนเป็นอย่างดี
โครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สร้างรายได้ สร้างความสุขให้กับคนไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพของคนให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนมุ่งเน้นให้ครัวเรือนสร้างรายได้ ลดรายจ่าย มีการออม กระจายโอกาสให้คนจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ เข้าถึงสิทธิ และได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันนอกเหนือจากภารกิจหลักของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการนำส่งรายได้เข้ารัฐแล้ว สำนักงานฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งคืนกลับสังคม ผ่านโครงการ กิจกรรม ที่มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมอีกด้วย ดังนั้น ในโอกาสที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบ 83 ปี จึงได้ร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ "บ้านห่วงใยจากใจ GLO" เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกลุ่มดังกล่าว
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์