วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

กกต. ประกาศจำนวน ส.ส. และการแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว จ.ลำปาง ได้รูปแบบที่ 2          วันที่ 16 มี.ค.66 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 86  และมาตรา 224(1)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 22 (2)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และข้อ 45  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.2566  ประกอบ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 จึงประกาศให้ทราบเกี่ยวกับจำวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง  สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
สำหรับ จ.ลำปาง  ประกาศให้มีจำนวนมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 คน  เขตเลือกตั้งจำนวน 4 เขต  โดยแบ่งเป็น 

เขตเลือกตั้งที่ 1  อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และอำเภอห้างฉัตร 

เขตเลือกตั้งที่  2 อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ)  , อำเภองาว ,อำเภอแจ้ห่ม , อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมืองปาน

เขตเลือกตั้งที่ 3  อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง)  , อำเภอแม่เมาะ  และอำเภอแม่ทะ 

เขตเลือกตั้งที่  4 อำเภอเกาะคา  อำเภอเสริมงาม อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก และอำเภอสบปราบ

          การแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าว  เป็นรูปแบบที่ 2  ที่มีการเปิดให้ประชาชนได้ทำการโหวตเลือกการแบ่งเขตด้วยตนเอง  โดย อ.งาว ยังคงอยู่ในพื้นที่เขต 2 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

  

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์