วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

สทนช. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 นำเสนอร่างผังน้ำครั้งที่ 2 พื้นที่ลุ่มน้ำวัง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566

 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมเอเชีย อ.เมืองลำปาง  สทนช. ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3  พื้นที่ลุ่มน้ำวัง ตามโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน   เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำ ฉบับที่ 1  ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงจัดทำร่างผังน้ำ  โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำน่าน หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ประมาณ  120 คน

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า   พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มาตรา 23 ระบุให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีหน้าที่จัดทำผังน้ำเสนอ กนช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 17 (5) และผังน้ำมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม โดยมาตรา 56 ให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ดังนั้น ผังน้ำ จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการให้หรือห้ามโดยตรง แต่จะใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานบังคับใช้ นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผังเมือง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา สทนช. ได้ดำเนินการจัดทำร่างผังน้ำครั้งที่ 1 และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียพื้นที่ลุ่มน้ำวัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 167 คน  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 มารับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในวันนี้

ผลการวิเคราะห์และจัดทำร่างผังน้ำ ครั้งที่ 2 พบว่าลุ่มน้ำวัง มีพื้นที่อยู่ในรหัสโซนผังน้ำ 160,728 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางน้ำหลากทั้งหมด ผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ สทนช.จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ไปปรับปรุงผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่มิให้เกิดการกีดขวางทางน้ำในอนาคต ซึ่งการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำวังจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2566” รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าว
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์