วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

กกต. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างประกาศ กกต. ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ฉบับ
            ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น

        สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ฉบับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังนี้
 

1. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้
1.1 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
1.3 วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง

   แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้
- วันที่ 3 -7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด
- วันที่ 4 - 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

1.4 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่
วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2566 
1.5 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566 และ
15 - 21 พฤษภาคม 2566
 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไปShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์