วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ อำเภอเถินจังหวัดลำปาง ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-HOPE) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน


วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. น.นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน เป็นประธานพิธีงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ D-HOPE ซึ่งทาง จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน จัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนท่องเที่ยว ด้วยแนวคิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒ นธรรมจังหวัด อุทยานแห่งชาติแม่วะ สาธารณสุข ส่วนราช การภาครัฐ ภาคเอกชน อบต.แม่วะ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่อำเภอเถิน สวท.ลำปาง สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานฯ


ตามที่กรมพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงประชา ชนพึ่งตัวเองได้ โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้คนในชุมชน โดยได้ส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP จังหวัดวิถี เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวดึงเสน่ห์ของชุมชนมาสร้างสรรค์ เป็นสินค้าและบริการผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้าน 
แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) ที่ผ่านมาในปี 2563 ส่งผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงกว่าร้อยละ 30 โดยนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลงร้อยละ 90 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลถึงความกังวลในเรื่องมาตรฐานความสะอาดอนามัย ความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และชุมชนท่องเที่ยวเองก็ยังขาดการประยุกต์ หรือทำให้น่าสนใจและบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนได้นำประสบการณ์ และเทคโนโลยีมาให้การสนับสนุน ให้เกิดความร่วมสมัยที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าว 


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเถิน ได้ร่วมกับจังหวัดลำปาง ได้คัดเลือกหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายได้แก่ บ้านท่าช้างหมู่ที่ 2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้าง สรรค์และวัฒนธรรมมาตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2561 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1.เวทีค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่น / กิจกรรมที่ 2.กิจกรรมสะสมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมาปฏิบัติดีครับ และกิจกรรมที่ / 3.ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและนักท่องเที่ยว 
โดยการดำเนินกิจกรรมที่ 2 ในครั้งนี้ มีรายละเอียดของกิจกรรมหลักๆ คือ 1.จัดทำเอกสารแนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวของชุมชน 2.จัดกิจกรรมพิธีเปิดจัดนิทรรศการประจำภาคกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้เท่ากับชุมชนให้ชุมชนได้เรียนรู้รองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และประชา สัมพันธ์หมู่บ้าน ประกอบด้วยกิจกรรมตามโปรแกรมการท่องเที่ยว ชุมชนบริการนักท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีฐานเรียนรู้การสาธิตและส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ 10 กิจกรรมในหมู่บ้าน 


กิจกรรมกลุ่มรำวงย้อนยุค/กิจกรรมกลุ่มโฮมสเตย์ /กิจกรรมกลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง/กิจกรรมกลุ่มปลูกผักหวาน/กิจกรรมกลุ่มนวดแผนไทยสมุนไพรและลูกประคบ/กิจกรรมกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ/กิจกรรมกลุ่มขนมบ้านท่าช้าง/กิจกรรมกลุ่มน้ำส้มควันไม้/กิจกรรมกลุ่มจักสานเส้นพลาสติก/กิจกรรมกลุ่มจากสานกล่องข้าว และการแสดงนิทรรศการแนะนำหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่าช้าง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว และกิจกรรมชวนชิมอาหารพื้นถิ่นของดี บ้านท่าช้าง  ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์