วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

พรรคไทยสร้างไทย ส่งแคนดิเดตนายกฯ 3 คน ผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 97 รายชื่อ

 


พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 32 พรรคการเมืองที่แตกออกมาจากพรรคเพื่อไทย  มีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้า โดยมีการเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 3 ราย ประกอบด้วย คุณหญิงสุดารัตน์, นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรค และน.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรค

ส่วนรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคส่งทั้งสิ้น 97 รายชื่อ ประกอบด้วย

1. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
2. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
3. นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ
4. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
5. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี
6. นายอุดมเดช รัตนเสถียร
7. นายประวัฒน์ อุตตะโมช
8. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
9. พันตำรวจโทกุลธน ประจวบเหมาะ
10. นายประพนธ์ เนตรรังษี
11. นายธนธัช ตัณฑสิทธิ์
12. นางสาวนภัสษนันท์ ศุภโฆษธนานนท์
13. นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์
14. นายนพดล มังกรชัย
15. นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน
16. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ
17. นายราม คุรุวาณิชย์
18. นายจิรเดช วรเพียรกุล
19. นายณรงค์ รุ่งธนวงศ์
20. นายวิจักร อากัปกริยา
21. นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
22. นางตัสนีม เจ๊ะตู
23. นายพิทักษ์ สันติวงษ์สกุล
24. พลตรีไพบูลย์ ควรชม
25. นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา
26. นายวิชัย สามิตร
27. นายวิสันต์ เดชเสน
28. นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ
29. นายสุจินต์ พิทักษ์
30. นายรณกาจ ชินสำราญ
31. นายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย
32. นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ
33. นางภรภัทร โชติกะสุภา
34. นายฉัตรพล ขวัญบัว
35. นายพงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ
36. นางสาวนิมิต ตราชู
37. นายนำชัย ภู่ไพบูลย์
38. พลอากาศตรีณรงค์ชัย คงแก้ว
39. นายณัฏฐประชา เกื้อสกุล
40. นางภุมรา จันทรสุรินทร์
41. นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ
42. นายวิชัย หุตังคบดี
43. นางสาวบุณฑริกา ประสงค์ดี
44. นางสาวนัจภัค กรเกษม
45. นายสมพร อิทธิภูวกุล
46. พลอากาศเอกภาณุ อดทน
47. พลอากาศตรีสุรพล นวะมวัฒน์
48. นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
49. นายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย
50. นายปริเยศ อังกูรกิตติ
51. นายสิรสินทร์ ชินทองรัตน์
52. นายจำลอง สิงห์โตงาม
53. นายภาคิน เจริญนนทสิทธิ์
54. นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
55. นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์
56. นายโกศล เหมพลชม
57. นางสาวอิศยาภรณ์ วงศ์ษานุทัศน์
58. นายทูลสวัสดิ์ ยอดมณีบรรพต
59. นายสอิสร์ โบราณ
60. นายวัลลภ ไชยไธสง
61. นายสุระสิทธิ์ สุระพินิจ
62. นางพัชรนันท์ นิธิยศจิระโชติ
63. นายนรบดี บำรุงพืช
64. นางสาวริกาญ์ ปุญฑริกา
65. นางณัฏริกา ภัทรลีลา
66. นายเสนอ อัศวมันตรา
67. นายปราโมทย์ พรมพินิจ
68. นายพิกุล บุญมาก
69. นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์
70. นายเสถียร คงปาน
71. นายกิตติศักดิ์ ชมจันทร์
72. นางสาวอัจฉรา เหลืองสวัสดิ์
73. นายธีระศักดิ์ วีระจินตวงศ์
74. นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร
75. นายธีรภาพ ทิบุญมี
76. นางสาวรังสิมา ทองพันชั่ง
77. นายภาณุน์พล จงชัยธนโรจน์
78. นายวัฒนพงษ์ จิตตรี
79. นายพงษ์ฐกร ไพริน
80. นายมนูญ สรรพวรพงษ์
81. นายณธัช อัศดามงคล
82. นายณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
83. นายธรรศ มีคุณ
84. นายกิตติธัช นาสวน
85. นางวรนุช ศิริพัฒนานันท์
86. นายธีร์วริศ ธรรมนารักษ์
87. นายวชิร ทองสุข
88. นายจตุรภัทร ดีรัตน์
89. นางสาวมีนา หมะเห
90. นายเกรียงไกร สมิตสันต์
91. นายธวัชชัย ดนตรี
92. นายเชย ผลิผล
93. นางอรพิน เทียนเสม
94. นายธนดล จำรักษา
95. นายสุกรี มะดากะกุล
96. นายสิทธิ โสพสิงห์
97. นายพงษ์ประเสริฐ ฉัตรไชยไพบูลย์

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์