วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

"วราวุธ ศิลปอาชา" ทายาทพรรคบรรหาร เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของพรรคชาติไทยพัฒนา


พรรคชาติไทยพัฒนา หมายเลข 18 พรรคที่หลายคนแซวว่าเป็น พรรคบรรหาร หรือ พรรคสุพรรณบุรี ครั้งนี้มีนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เพียงหนึ่งเดียวของพรรค ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อมีจำนวน 87 รายชื่อที่เสนอ ดังนี้

1. นายวราวุธ ศิลปอาชา
2. นา
ยชาติชาย พยุหนาวีชัย
3. นายนิกร จำนง
4. นางนันทพร ดำรงพงศ์
5. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
6. นายสันติ กีระนันทน์
7. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
8. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช
9. นางสาวสุจิตรา ทรงมัจฉา
10. นางสาวพัชรี โพธสุธน
11. นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์
12. นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา
13. นายวิทยา ศรีชมภู
14. นายสุขสันต์ วัฒนไกร
15. นายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า
16. นายธานี ฉัตรนภารัตน์
17. นายมานิต สถาปนพิทักษ์กิจ
18. พลโทดร. วีระ วงศ์สรรค์
19. นายปรเมศวน์ กุมารบุญ
20. นายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์
21. นายภิเศก สายชนะพัน
22. นายสุรพงษ์ พรมเท้า
23. นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ
24. นายไพศาล ชโนวรรณ
25. นายสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์
26. นายสำรวย ผัดผล
27. นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
28. ดร.วีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์
29. นายสมยศ หนูหนอง
30. นายประชอบ หลีนุกูล
31. นางผ่องพรรณ์ เป็งใจ
32. นายพยอม แจ้งศรีสุข
33. นายรังสี วิบูลย์อรรถกร
34. นายสามารถ ศักดิ์แก้ว
35. นายสมภาศ พจนปรีชา
36. นายโกไสย เดชรุ่งเรือง
37. นายเชิดเกียรติ แก้วกำเนิด
38. ว่าที่ร้อยตรีธานี ชาวสวน
39. นายสิระ กลั่นผล
40. นางสาวมยุรี ศรีวิพัฒน์
41. นายพนม แก้วดี
42. พ.อ.ประดิษฐ์ ธิติศรัณย์
43. นางจิราลักษณ์ บัวนาค
44. นายสาโรจน์ คำพิทักษ์
45. นายเดโช พรหมชิต
46. นายสิริบรรณจบ คงใหม่
47. นายนพพล รักณรงค์
48. จ่าสิบเอกชาญ ดีมี
49. นายสัตตพล ดาราวุฒิ

50. นายสุภกิณห์ กิจไพศาล
51. นายณรงค์ ยุทธิวัตร์
52. นายปรีชากร โมลิกา
53. นางสุภาพร ชาวสวน
54. พ.ต.ท.ดำรงค์วิทค์ รัตนฟูวงศ์
55. นางณัฐธยาน์ พิพิทฐานนท์
56. นายจักรวาล อุ่นสินมั่น
57. นางสาวชนิดา กวยรักษา
58. นายเกาศัลย์ แก้วยิ่งยงค์
59. นายประทุม สะไรรักษ์
60. นายพรชัย จิ๋วเจริญ
61. นายอภิชาติ บูชิตตานนท์
62. นายธงชัย ธนะสิงห์
63. นายสุรเวช ตันสกุลพิจิตร์
64. นางสาวกาญนภา กลิ่นถนอม
65. นางสาวภราดา นาคสุริยะ
66. นายกฤษดา ทับทอง
67. นายภูธเนศ ทับทอง
68. นายชัยรัตน์ มุทาญาณากร
69. จ.ส.ต.เฉลิม เทียนขุดทด
70. นายปกาญจน์ นพศรี
71. นายสิริกร เรืองฤทธิ์
72. นายจักรกฤษณ์ พันธุรักษ์
73. นายฐาปนพงศ์ ริมหนองอ่าง
74. นายอมรเชษฐ์ เพชรรักษ์
75. นายต่อพล ปิ่นทอง
76. นายโสภณ จะยะสกูล
77. นายปราโมทย์ แก้วพิชัย
78. นายธนบูลย์ กิ่งเกตุ
79. นายพิพัฒน์ เจือละออง
80. นายวิชมัย สุทธินุ่น
81. นายธเนศพล สิมมา
82. นางสาวสุนิสา เพชรดีคาย
83. นายอภิเดช แก้วดวง
84. นางสรีญากรณ์ หงษาชุม
85. นายพิมล จินารักษ์
86. นายวิทยา เถื่อนมิ่งมาตย์
87. นางสาวหนูกรรณ ศรีสมบัติ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์