วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เผยโฉม พร้อมเปิดประวัติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 7 คน 

วันที่ 15 ส.ค. 61 มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง รวม 5 คน ประกอบด้วย

1 นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

2 นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

3 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

4 นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

5 นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 

และวันที่ 5 ธ.ค. 61 มีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง กรรมการการเลือกตั้งเพิ่มเติม 2 คน คือ

6 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

7 นายฐิติเชษฐ์ นุชนารถ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 

สำหรับของประวัติ 7 กกต.

นายอิทธิพร บุญประคอง เกิดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2499  จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2522  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต Tulane สหรัฐอเมริกา ปี 2527 รับราชการในกระทรวงการต่างประเทศมาตลอด เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  รองตัวแทนของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาศาลยุธิธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร ปี 2553 เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ในปี 2555  เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนเข้ารับการเลือกตั้งของไทย ในตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปี 2559

นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2501 จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปี 2523 จบการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาเอกหรือ Past Doctoral Degree ในสาขาเทคโนโลยียีนในเรื่องการจัดการยีสต์ (Gene Technology on Yeast) จากสถาบันเทคโนโลยีคุมาโมโต ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2537 ประวัติการทำงาน เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด อาทิ  เป็นศาสตราจารย์ระดับ 10 ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2552 – ปัจจุบัน

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เกิดเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2495 จบการศึกษาคณะรัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปี 2518 จบปริญญาโทจากคณะการเมืองเปรียบเทียบและการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ปี 2522 ประวัติการทำงาน เป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัด คือ สระบุรี, ปราจีนบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง และลำปาง เป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ตั้งแต่ปี 2558-2560 และกรรมการองค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี 2559-2560 เป็นข้าราชการพลเรือน ในกระทรวงมหาดไทย

นายฉัตรชัย จันทร์พรายศรี เกิดวันที่ 28 มิถุนายน 2496 จบการศึกษาจากนิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519 จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี 2519 มีประสบการณ์การทำงานเป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2551- ก.ย.2554 เป็น ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2554-ก.ย.2556 เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ตั้งแต่เดือน ต.ค.2556-ก.ย.2558 และเป็น ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2558-ก.ย. 2560 และผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

นายปกรณ์ มหรรณพ เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2498 จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษาในระดับปริญญาโทคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า มีประสบการณ์การทำงานเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555-มี.ค. 2556 รองประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2556- ก.ย. 2556 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เกิดวันที่ 19 กันยายน 2501 จบนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตรบันฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากเซ็นทรัล นิวอิงแลนด์ คอนเลจ ออฟ เทคโนโลยี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีฟลอริดา สหรัฐอเมริกา รับราชการเติบโตมาจากสายงานชลประทาน ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ เมื่อเดือนกันยายน ปี 2561 ดำรงตำแหน่ง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาถ เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2501 จบปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2524 จบปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547 และปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปี 2557 เป็นทนายความ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต) เดือนกันยายน ปี 2549 – เดือนมิถุนายน 2551 และที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ (นุรักษ์ มาประณีต) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2557

        ทั้งนี้ กกต.ชุดปัจจุบันมีทั้งหมด 7 คน แต่พ้นจากตำแหน่ง 2 คน เนื่องจากอายุครบ 70 ปี จึงมีที่เหลืออีก กกต.5 คน ที่เข้าร่วมการประชุมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย

  • นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.

ส่วนกรรมการฯ ประกอบด้วย

  • นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
  • นายปกรณ์ มหรรณพ
  • นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
  • นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
  • นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.

ส่วน กกต. 2 คน พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุ 70 ปี คือ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์