วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์

วันที่ 17 ส.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วย และเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วยและเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 (2)
มาตรา 10 (5) มาตรา 15 และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2556

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนามหน่วย
และเปลี่ยนการเรียกนามหน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน 7 หน่วย เพื่อให้การเรียกนามหน่วยทหาร
รักษาพระองค์ของกองทัพบกมีความเป็นปัจจุบันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1.กองพันทหารม้าที่ 4 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

2.กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็น กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

3.กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็น กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

4.กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็น กองพันทหารม้าที่ 30 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5.กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็น กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6.กองพันทหารม้าที่ 27 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น กองพันทหารม้าที่ 27 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

7.กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ เป็น กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยานที่ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์