วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง มีนางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ โดยได้คัดเลือกตัวแทนผู้ที่ได้รับทุนซึ่งมีภูมิลำเนาใกล้สถานที่จัดพิธีมอบทุนฯ เข้าร่วมพิธีจำนวน 5 ทุน จากจำนวนทั้งหมด 187 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคม และได้ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้ครอบครัวและผู้ปกครองได้นำเงินสนับสนุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความต้องการและตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล


ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้รับพิจารณาอนุมัติทุนดังกล่าวเพื่อมอบให้กับนักเรียนพิการในจังหวัดลำปาง จำนวน 185 ทุนๆละ 5,000 บาท และทุนการศึกษาจากดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 2 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 187 ทุน ซึ่งปี 2566 มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และเติบโตเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมในสังคมต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์