วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยฯ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

 วันที่  5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าชุดโครงการฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 23 หน่วยงาน ร่วมลงนามฯ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยในวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการ "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน" ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นายอำเภอเกาะคา เทศบาลตำบลไหล่หิน วิสาหกิจชุมชนจานกาบหมาก และกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวา2. โครงการ "การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน"โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งในงานวิจัยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ต้นทุนทางวัฒนธรรมลำปาง พัฒนาตลาดย่านวัฒนธรรมชุมชน สู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวย่านวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน


และ 3.โครงการ "การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม" โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนทุนการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง "การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อ วัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม"
 โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งในงานวิจัยมีเป้าหมายในการบ่มเพาะเยาวชนการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน เพื่อต่อยอดทุนวัฒนธรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกรักในมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลำปาง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์