วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กฟผ.แม่เมาะ ให้ความรู้เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล ให้กับ อสม.และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะการไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ โรงพยาบาลแม่เมาะ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล ให้กับ อสม. และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จำนวน 50 คน ภายใต้แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการขยายกำลังผลิต โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (EHIA MMRP1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงวิธีป้องกัน และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม พร้อมเป็นนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวและชุมชนเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ โรงพยาบาลแม่เมาะ             อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2566 เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล โดยมีนายศุภณ์ฐกรณ์ มูลฟู สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ เป็นผู้กล่าวรายงาน


นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า มลพิษสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน การได้ทราบถึงอันตรายจากมลพิษ การป้องกัน และการปฐมพยาบาล จะช่วยให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การเข้ารับการอบรมครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้ตัวท่าน คนในครอบครัวและคนในชุมชนของท่านได้มีสุขภาพที่ดี 


นายศุภณ์ฐกรณ์ มูลฟู สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ กล่าวว่า การให้ความรู้เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล มีวัตถุประสงค์ให้ อสม.และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ได้ทราบถึงวิธีป้องกันการปฐมพยาบาล จากมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิธีดำเนินงานในชุมชนจากองค์ความรู้ที่ได้รับในกิจกรรม ตลอดจนนำความรู้ไปถ่ายทอด และนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนในพื้นที่ 


การจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (EHIA-MMRP1) โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ปฏิบัติตามมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM.2.5) อันตรายของมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยนักวิชาการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ, พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแม่เมาะ ลำปาง, พยาบาลวิชาชีพ จากเทศบาลตำบลแม่เมาะ ตลอดจนการแบ่งกลุ่มกิจกรรม การรู้เท่าทันอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้น และ การประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์