วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จ.ลำปาง เปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประสานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดลำปาง เพื่อประสานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง โดยมี นายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประชาชน ร่วมพิธีฯ 


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเมืองควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก จึงได้จัดทำโครงการ "การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด" 

ซึ่งจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อทำการเก็บข้อมูล จำนวน 5 ภาค คือ ภาคพลังงาน ภาคขนส่ง  ภาคการจัดการของเสีย ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์   และภาคการเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน


ซึ่งในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีนาคม 66 ที่จังหวัดขอนแก่น ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ประสานรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด

ซึ่งจากทุกกิจกรรมของลำปาง ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 5.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5.48 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคน


ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานฯ นี้ จะเป็นสื่อกลางสำหรับเชื่อมโยงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก มาสู่การดำเนินงานในระดับประเทศนำไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ทั้งในเรื่องของสถานการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน องค์ความรู้ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ อันนำไปสู่การพัฒนาจังหวัด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับภูมิอากาศ (Climate friendly) ของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง

การมีศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดลำปาง จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการรู้ตระหนักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงซึ่งกัน ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ที่จะสามารถนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ประกอบการดำเนินงานต่างๆได้

การเปิดศูนย์ประสานงานฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์