วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

กรมอุทยานฯ เปิดรับฟังความเห็นในการขยายอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการขยายอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่จะขยายเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ ในอำเภอเถิ่น ตำบลแม่วะ จำนวน 6 หมู่บ้าน พื้นที่ 769.92 ไร่ ตำบลเถินบุรี จำนวน 3 หมู่บ้าน พื้นที่ 245.93 ไร่ ตำบลล้อมแรด จำนวน 6 หมู่บ้าน พื้นที่ 179.48 ไร่ ตำบลแม่ปะ จำนวน 1 หมู่บ้าน พื้นที่ 60.01 ไร่ ตำบลแม่มอก จำนวน 2 หมู่บ้าน พื้นที่ 3,583.83 ไร่ ตำบลเวียงมอก จำนวน 12 หมู่บ้าน พื้นที่ 6,176.95 ไร่ อำเภอแม่พริก ตำบลพระบาทวังตวง จำนวน 3 หมู่บ้าน พื้นที่ 1,843.65 ไร่ อำเภอบ้านตาก ตำบลแม่สลิด จำนวน 2 หมู่บ้าน พื้นที่ 3,622.07 ไร่ และ ตำบลวังจันทร์ จำนวน 1 หมู่บ้าน พื้นที่ 1,713.21 ไร่สำหรับขยายอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ดำเนินงานตามโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการขยายเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะ ตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร้อยละ 25% รวมให้มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์อย่างน้อย 40% เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าสมบูรณ์ ตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2539) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยทางวิชาการของหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆและเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนย่างไรก็ตาม ตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติ การขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน ในการขยายพื้นที่อุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติแม่วะ จังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก จึงขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=33651 ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2566ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์