วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

เกษตรกรลำปางยิ้มแก้มปริ ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 100 ราย เป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร  นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick off) พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567   ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง (ส.ป.ก.ลําปาง)   ทำการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร  100 ราย รวม 107 แปลง เนื้อที่ประมาณ 497 ไร่ 2 งาน 03 ตารางวา   ประกอบด้วย เกษตรกร อําเกอห้างฉัตร จํานวน 30 ราย  เกษตรกร อําเกอเมืองลําปาง จํานวน 30 ราย เกษตรกร อําเภอเกาะคา จํานวน 10 ราย  เกษตรกร อําเภอสบปราบ จำนวน 20 ราย และเกษตรกร อําเภอเสริมงาม จำนวน 10 รายทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลําปาง  มีแผนดําเนินการปรับปรุง หนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน 6,326 แปลง โดยดำเนินการในรอบแรก 350 แปลงรวมทั้งได้รับการสนับสนุนกล้าไม้มีค่า (ต้นยางนา) จากสถานีเพาะชํากล้าไม้แม่ทะให้กับ เกษตรกรเพื่อเพิ่มูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตร และเปิดให้บริการประชาชน ผ่านศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดลําปาง พร้อมทั้ง ส.ป.ก. ลําปาง ให้บริการศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และเผยแพร่นิทรรศการองค์ความรู้ ผลงานการปฏิรูปที่ดิน นิทรรศการเฝ้าระวังการการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และแนวทางการดําเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตร เช่น สินเชื่อ, หลักทรัพย์ค้าประกัน และโฉนดต้นไม้ เป็นต้นการมอบโฉนดดังกล่าว สืบเนื่องจาก  ส.ป.ก. ได้จัดทําโครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการออกโฉนดเพื่อการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่ได้ดำเนินการ แก้ไข ซึ่ง ส.ป.ก. เริ่ม Kick off แจกโฉนดเพื่อการเกษตรฉบับแรกพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 15 มกราคม 2567 ทั่วประเทศ 32,733 แปลง 67 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 7,512 แปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,846 แปลง ภาคกลาง 5,280 แปลง ภาคใต้ 4,095 แปลง


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์