วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567

ห้ามเผา! ในพื้นที่ ส.ป.ก. ฝ่าฝืนข้อกำหนดมีโทษสูงสุด “สิ้นสิทธิและต้องออกจากที่ดิน”

         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีมติห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะมูลฝอย สิ่งของไม่พึงประสงค์ ฯลฯ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

        ทั้งนี้ ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานดูแลพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 40 ล้านไร่ทั่วประเทศ และหลายพื้นที่ยังพบการเผาเศษซากพืช วัชพืช และเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือจากกระบวนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว ก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นควันซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

        ข้อกำหนดที่เกษตรกรต้องปฏิบัติ :

        • เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน “ห้ามกำจัด” วัสดุทางการเกษตร ฟางข้าว ตอซังข้าว ซังข้าวโพด หญ้า หรือขยะมูลฝอย หรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใด ๆ โดย “การเผา” อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอื่น หรือสภาพแวดล้อม 

        • เมื่อเกษตรกร “ไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้" :

- ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด

- หากยังคงฝ่าฝืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร เลขาธิการ ส.ป.ก. หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมายจะมีคำสั่งให้สิ้นสิทธิและต้องออกจากที่ดิน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์