วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ (จังหวัดลำปาง) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดลําปาง) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลําปาง

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง สถานที่บรรจุ และจำนวนที่จะบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕ ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัดลําปาง จำนวน ๑ อัตรา

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๔) ไม่เป็นกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของ รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๘) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่ เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

(๙) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักงาน ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการ ชั่วคราวในลักษณะเดียวกับพักงาน หรือพักราชการ

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความ ผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วย งานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยรวมทั้งถูกออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กรณีหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือกรณีมีมลทิน หรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวน

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (๔) (๕) มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเข้า ทำงานเป็นลูกจ้างสมทบในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ต่อเมื่อได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง หรือข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แล้ว

 

๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การเงิน การธนาคาร การเลขานุการ และการจัดการสำนักงาน

 

๓.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๕

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานและบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การใช้ระบบเครือข่ายในหน่วยงาน ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานตรวจเงินแผ่นดินที่ไม่ยากภาย ใต้การกำกับ ตรวจสอบ หรือสอนงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงงานธุรการสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๔. อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔๐๐ บาท

ผู้ที่ได้รับกา รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนําส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ได้รับการจ้าง หรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติ งานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไปจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทน พิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

 

๕. ระยะเวลาในการจ้าง

ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (จ้างตามปีงบประมาณ และจะมีการพิจารณาการจ้าง ต่อเป็นรายปี หากผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

 

. วิธีการรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลําปาง ที่อยู่ ๔๒๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๘ ๔๖๑๖ ในวันและเวลาราชการ

 

๗. เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก

๗.๑ สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายและแสดงว่าผู้สมัครสอบได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเป็นวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะ ถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร สอบคือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

๗.๒ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ

๗.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ไม่มีรอยประทับตราใช้แล้วถ่ายครั้งเดียวกันไม่ เกิน 5 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป โดยให้ติดที่ใบสมัครจำนวน ๑ รูป ติดที่บัตร ประจําตัวสอบ จำนวน ๒ รูป

๗.๔ ในกรณีที่ชื่อนามสกุล ในใบสมัครสอบและหลักฐานการสมัครสอบในข้อ ๗.๑ หรือ ๒.๒ ไม่ตรงกัน ให้ส่งสำเนาหลักฐานการแก้ไขนั้น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบ สำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) จำนวน ๑ ฉบับ

๗.๕ สำเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (สำเนา สด.8 หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย

๗.๖ ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน หรือการผ่านงาน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับ เอกสารทุกฉบับไว้ด้วย พร้อมแบบเอกสารฉบับจริงให้ตรวจสอบ

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานการสมัครสอบ หรือคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดลําปาง) จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่มี สิทธิได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

 

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดลําปาง) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า สอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดลําปาง) และทางเว็บไซต์ของสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน https://www.audit.go.th

 

๙.หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

๙.๑ ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๖๑

๙.๒ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาการบัญชีการเงิน หรือวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

๙.๓ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

จะประเมินผู้เข้าสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการ ศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของ ลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

 

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนตามหลักสูตรที่กำหนดใน แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 

๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าในกรณี

ที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันจะให้ผู้ได้รับหมายเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดลําปาง) จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดย จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 

๑๒. การรายงานตัวและกำหนดวันเริ่มทำงาน

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวและเริ่มทำงานตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดลําปาง) ได้มีหนังสือเรียกตัวไป

 

๑๓. ข้อพึงปฏิบัติ

ผู้ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างสมทบ ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลําปาง จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายตามความรู้ความสามารถ และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัด

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์