วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชิญชวนเด็กนักเรียน-นักศึกษา ขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ        นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เปิดเผยถึงโครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีการศึกษา 2567 เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองเขลางค์นครเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 (ในวันเวลาราชการ) ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
        1)มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี)
        2)อยู่ในครอบครัวที่ฐานะยากจน หรือด้อยโอกาส มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างอยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน หรือประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมผู้อื่น หรือมีบุคคลพึ่งพิงอยู่ในครอบครัว(รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท / คน/ปี ตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
        3)ศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
        4)ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
        5)ไม่เป็นบุคคลที่บิดา-มารดามีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
        1)มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี)
        2)อยู่ในครอบครัวที่ฐานะยากจน หรือด้อยโอกาส มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน หรือประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมผู้อื่น หรือมีบุคคลพึ่งพิงอยู่ในครอบครัว(รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท / คน/ปี ตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
        3)เป็นเด็กเล็กในสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐ เอกชน เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐ เอกชน เด็กที่ศึกษาในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        4)ไม่เป็นบุคคลที่บิดา-มารดามีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

ประเภท จำนวน และอัตราการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้
    1) ทุนการศึกษา
    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) / หรือปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยจ่ายตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการหรืออัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด
    - ตามที่จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท
    2 .ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา
ระดับเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา แบ่งเป็น
    - ระดับเด็กเล็ก คนละ 1,000 บาท
    - ระดับอนุบาล คนละ 1,500 บาท
    - ระดับประถมศึกษา คนละ 2,000 บาท
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 2,500 บาท
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ/หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คนละ 3,000 บาท

หลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษาหรือขอรับความช่วยเหลือ
        1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา/นักเรียน กรณีเด็กเล็ก เด็กอนุบาลใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
        2) สำเนาทะเบียนบ้านของ นักศึกษา/นักเรียน เด็กเล็กหรือเด็กอนุบาล พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
        3) ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา กรณีเด็กอนุบาลใช้หนังสือรับรองเข้ารับการศึกษาของสถานศึกษา กรณีเด็กเล็กใช้หลักฐานการเข้ารับบริการหรือหนังสือรับรองจากสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐ/เอกชน
        4) สำเนาบัตรประจำตัวประธานชุมชนผู้รับรอง(ต้องเป็นบัตรที่แสดงสถานะปัจจุบันและยังไม่สิ้นอายุบัตร)
        5) สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งของผู้ขอรับการสนับสนุนและผู้ปกครอง (ถ้ามี)

หลักเกณฑ์การพิจารณา
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ และสมควรได้รับทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา กรณีผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือมีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือก่อน โดยอาจพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของครัวเรือต่อคนต่อปี ผลการเรียน และปัจจัยความจำเป็นเหมาะสมอื่นตามข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองเขลางค์นครขอเชิญผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษา สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
        กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 054-324217
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์