วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เงินเดือน 11,000 บาท

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ด้วยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จำนวน  1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

-ประกาศรับสมัครระหว่าง วันที่ 12-18 มิถุนายน 67

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 19มิถุนายน 67

-ดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 21 มิถุนายน 67

-ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 24 มิถุนายน 67

-รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 67

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์

2 ไม่จํากัดเพศ

3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4 มีความรู้ความสามารถในการจัดทำสื่อ ตัดต่อวิดีทัศน์ งานกราฟฟิก งานพัฒนาเขียนโปรแกม PHP ฯลฯ และพัฒนา ปรับปรุง website

5 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติดี อดทน เสียสละ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

***อัตราค่าจ้าง 11,000 บาท/เดือน***

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

1 สำเนาปริญญาบัตร

2 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)

3 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู

4 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

5 สำเนาทะเบียนบ้าน

6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมเอกสารฉบับจริง) 

7 ใบรับรองแพทย์ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

8 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ให้รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์