วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงทะเบียนรับเงิน 2 เด้ง เงินสงเคราะห์บุตร+เงินอุดหนุนบุตร จนถึง 6 ปี รวมเดือนละ 1,400 บาท/คน


วิธีลงทะเบียน รับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท จากประกันสังคม

ประกันสังคม เปิดเผยว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ สามารถยื่นลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ผ่านช่องทาง e-Self Service แค่ 6 ขั้นตอน หรือยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ แล้วรอพิจารณาอนุมัติการสั่งจ่ายได้เลย

 

เงื่อนไขลงทะเบียน รับเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท

- เป็นผู้ประกันตน ประกนสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39

- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

- เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)

- อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

- ผู้ประกันตนพ่อหรือแม่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้ 1 สิทธิ

 

การหมดสิทธิรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตร

1.    เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

2.    บุตรเสียชีวิต

3.    ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

4.    ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

1.    แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)

2.    กรณีผู้ประกันตนเคยยื่นใช้สิทธิแล้วและประสงค์จะใช้สิทธิสำหรับบุตรคนเดิม ให้ใช้หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ

3.    กรณีผู้ประกันตนหญิงใช้สิทธิ

4.    สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย) จำนวน 1 ชุด

5.    กรณีผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ

a.    สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตนหรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 1 ชุด

b.    สำเนาสูติบัตรบุตร (กรณีคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วยจำนวน 1 ชุด)

6.    กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลให้แนบสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลด้วย จำนวน 1 ชุด

7.    กรณีผู้ประกันตนต่างชาติขอรับประโยชน์ทดแทนให้ใช้สำเนาบัตรประกันสังคมและสำเนาหนังสือเดือนทาง (passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1ชุด

8.    สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน 11 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

นาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรห์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ ที่เป็นสำเนาให้รับรองความถูกต้องของสำเนาทุกฉบับ และแสดงเอกสารที่เป็นต้นฉบับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ กรณีเอกสารหลักฐานสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน

 

ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

-       ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)

-       เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

-       สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

-       พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

 

วิธีลงทะเบียน รับเงินสงเคราะห์บุตร ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

1.    เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2.    กด "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน"

3.    เลือกระบบ "e-Self Service"

4.    เลือก "ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม"

5.    เลือก "สงเคราะห์บุตร"

6.    กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย

 

ช่องทางตรวจสอบ เช็กสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตน สามารถเช็กการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทางแอปพลิเคชัน SSO Connect และเว็บไซต์ของประกันสังคม รวมถึงแอปพลิเคชันธนาคารที่ใช้ยื่นรับสิทธิ

1.    เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2.    ล็อกอิน เข้าสู่ระบบสมาชิก

3.    จากนั้นไปที่เมนู "การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน"

4.    จะพบหน้าจอแสดงรายการ การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ สายด่วน 1506

ตลอด 24 ชั่วโมง


 

วิธีลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนบุตร เดือนละ 600 บาท จากรัฐบาล

โครงการเงินอุดหนุนบุตร เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นจำนวน 600 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาลจะต้องมีคุณบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

ผู้ปกครอง

·                     มีสัญชาติไทย

·                     เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

เด็กแรกเกิด

·                     มีสัญชาติไทย

·                     อายุไม่เกิน 6 ปี

·                     อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

·                     ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

เอกสารยื่นเงินอุดหนุนบุตร

·                     แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) คลิกที่นี่

·                     แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) คลิกที่นี่

·                     บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

·                     สูติบัตรเด็กแรกเกิด

·                     สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทยออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

·                     สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)

·                     ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

·                     สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

·                     กรุงเทพมหานคร : ณ สำนักงานเขต

·                     เมืองพัทยา : ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

·                     ส่วนภูมิภาค : ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ ได้ไหม

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" นั้นสามารถทำได้ แต่ผู้ปกครองจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครองก่อน

การยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน ThaiD ต้องทำการพิสูจน์ตัวตนครั้งแรกที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต และต้องแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย

1.            หลักฐานเพื่อรับรองสถานะครัวเรือน รวมถึงภาพถ่ายบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรอง

2.            ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

3.            เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นและผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว ผู้ปกครองจะได้รับเงินอุดหนุนบุตร โดยมีผลตั้งแต่เดือนที่ทำการลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร ออนไลน์ บนแอป "เงินเด็ก"

1.            ผู้ปกครองเดินทางไปพิสูจน์ตัวตนครั้งแรก ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตใกล้บ้าน (ทำครั้งแรกครั้งเดียว)

2.            โหลดแอปเงินเด็ก

3.            โหลดแอป ThaiD ของกรมการปกครอง

4.            เข้าแอปเงินเด็ก แล้วยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiD

5.            เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสมารถข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผ่านแอปเงินเด็ก และติดตามสถานะการรับเงินได้

 

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์