วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

หั่นงบ 6.3 ล้าน โครงการเทศบาลสะดุด


สภาเทศบาลหั่นงบ 6.3 ล้าน ตัดกิจกรรมรถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา กาดกองต้า  อีกทั้งยังปรับลดงบ อสม. ผู้สูงอายุ ประธานแปรญัตติให้เหตุผลงบซ้ำซ้อน ฟุ่มเฟือย แผนดำเนินการไม่ชัดเจน  ด้านตัวแทน อสม.ระบุอาจกระทบกับการเลือกตั้งในภายภาคหน้า   

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.56  เทศบาลนครลำปางได้เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาแปรญัตติและขอมติอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557  หลังจากเมื่อวันที่  14 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภา วาระที่ 1 รับหลักการร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น

โดยในที่ประชุม คณะกรรมการสามัญแปรญัตติฯ ซึ่งประกอบด้วย นพ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ ประธานคณะกรรมการ  นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง   นายกิตติ จิวะสันติการ  นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ และ พ.ต.วิชานนท์ แดงสร้อย  ได้มอบหมายให้นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง  เลขานุการ   ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบ

ซึ่งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ได้พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณใน 8 โครงการ คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์นครลำปาง (รถไฟ รถม้า สะพานรัษฎา) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท  ลดเหลือ 0 บาท  ,ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกาดกองต้า ตั้งไว้ 400,000 บาท ลดเหลือ 0 บาท , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสภาพัฒนาเมืองเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท ลดเหลือ 0 บาท , ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท ลดเหลือ 1,000,000 บาท ,  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่นๆตั้งไว้ 500,000 บาท ลดเหลือ 300,000 บาท ,  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตั้งไว้ 1,400,000 บาท ลดเหลือ 800,000 บาท ,ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 1,352,000 บาท ลดเหลือ 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล ตั้งไว้  3,150,000 บาท ลดเหลือ 900,000 บาท

นพ.วัฒนา วานิชสุขสมบัติ  ประธานคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ให้เหตุผลในการปรับลดงบประมาณว่า  จากการประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทางฝ่ายบริหารให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เข้าสภา พบว่ามีงบประมาณที่ตั้งไว้หลายรายการ เป็นรายจ่ายที่ตั้งขึ้นใหม่เฉพาะกิจในปีงบประมาณปี 2557 เท่านั้น ไม่มีการดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งไม่พบในแผนพัฒนาเทศบาลในปี 2558-2559 แต่อย่างใด   งบประมาณบางส่วนเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินจำเป็นที่จะต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ค่าไฟฟ้า  รวมทั้งเป็นรายจ่ายที่ซ้ำซ้อนเกินจำเป็น ซึ่งบางรายการมีเงินอุดหนุนไปแล้ว  และไม่พบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนว่าจะทำเมื่อไร อย่างไร ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้แปรญัตติงบประมาณดังกล่าว

โดยมติในที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ ซึ่งได้ปรับลดงบประมาณใน 8 โครงการ รวมทั้งหมดเป็นเงิน 6,302,000 บาท  และสมาชิกสภาเทศบาล มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2557

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมว่า การปรับลดงบประมาณเป็นอำนาจหน้าที่ของ สท. ก็คงต้องเป็นไปตามมติดังกล่าว ในส่วนของงบประมาณที่เป็นกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์นครลำปางนั้น เมื่อตัดงบออกไปแล้วต้องมาหารือกันอีกครั้งว่าจะมีการจัดงานนี้ได้หรือไม่อย่างไร เพราะทางจังหวัดได้ขอให้เทศบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน  เนื่องจากเดิมเทศบาลเคยเป็นเจ้าภาพอยู่แล้ว แต่ทางจังหวัดและทางสมาคมท่องเที่ยวได้รับเป็นเจ้าภาพไปช่วงหนึ่ง ตอนนี้จังหวัดได้ให้ทางเทศบาลกลับมาเป็นเจ้าภาพเหมือนเดิม ซึ่งคงต้องมีการหารือเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้   ในส่วนของงบ อสม. ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ ที่ถูกปรับลดก็คงต้องดำเนินการตามงบประมาณที่มีอยู่ให้ได้ต่อไป


ด้านตัวแทนกลุ่ม อสม.รายหนึ่ง เปิดเผยว่า  เดิมกลุ่ม อสม.จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางเทศบาลอยู่แล้วชุนชนละ 10,000 บาทต่อปี รวม 47 ชุมชน  ที่ผ่านมา อสม.จะมีการจัดงานวัน อสม.ทุกปี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แต่เนื่องจาก อสม.ต้องการที่จะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่ม อสม.ในจังหวัดอื่นๆด้วย ซึ่งเมื่อถูกตัดงบประมาณไปแล้ว อสม.ก็จะเสียโอกาสในส่วนนี้ไป  หากกล่าวถึงผลกระทบในการทำงานของ อสม.ก็อาจจะไม่มีผลกระทบมากนัก   แต่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งต่อไปมากกว่า เพราะ อสม.และชุมชนถือเป็นฐานเสียงหลัก 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์