วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

2 ครัวเรือน 1 บ่อ ‘วอแก้ว’นำร่องชีวมวลพลังงานจังหวัดนำร่องสร้างบ่อก๊าซชีวภาพในฟาร์มโคนมและในครัวเรือนพื้นที่ห้างฉัตร 15 บ่อ ชงงบอำเภอละ 1 แสนบาท นำต้นแบบเตาระบบชีวมวลผลิตแก๊สหุงต้มลดต้นทุนการผลิตในกลุ่มแม่บ้าน-วิสาหกิจชุมชน

สายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามภารกิจหลักของสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องของการกำกับดูแลการสำรองพลังงาน ความปลอดภัย ราคาซื้อขาย น้ำมัน ก๊าซ และเขตไฟฟ้าในพื้นที่ และงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานระดับจังหวัดให้เชื่อมโยงไปยังมิติภาคประชาชน ชุมชน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆแล้วยังดูแลด้านการส่งเสริม พัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทน ตามโครงการปีงบประมาณ 2557 เพื่อผลักดันโครงการนำร่องศูนย์เรียนรู้ พลังงานชีวภาพ (Bio Gas) ซึ่งได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ล้านบาท ในการก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ ในครัวเรือนแบบโดมคงที่ (Fixed Dome) 15 บ่อ โดยโครงการนี้ มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเกษตรกร ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก และครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัด คัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 30 ครัวเรือน จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 63 ครัวเรือน เพื่อร่วมโครงการ 1 บ่อต่อ 2 ครัวเรือน ขณะนี้เริ่มก่อสร้างไปแล้วบางส่วนในพื้นที่ตำบลวอแก้ว ต.เมืองยาว อำเภอห้างฉัตร  แบ่งเป็นบ่อในกลุ่มฟาร์มโคนม 6 บ่อ และบ่อในครัวเรือนจำนวน 8 บ่อ

นอกจากนี้ยังได้ ดำเนินโครงการต้นแบบเตาระบบพลังงานชีวมวล ซึ่งใช้เศษวัสดุธรรมชาติ เช่น ซังข้าวโพด เหง้ามันสำปะหลัง เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงที่มีผลผลิตออกมาเป็นพลังงานทดแทน เป็นแก๊สหุงต้ม (LPG) ปริมาณเท่ากับถัง 15 กก.จำนวน 8 ถัง/เดือน และโมเดลนี้ยังพัฒนาเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าได้ ซึ่งขณะนี้ต้นแบบเตาชีวมวลดังกล่าวสามารถนำใช้งานได้แล้ว และทางมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ได้นำต้นแบบเตาดังกล่าวไปพัฒนาให้ ใช้ก๊าซหุงต้มได้ 5 หัวเตา เหมาะสำหรับ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านที่ใช้ก๊าซหุงต้มในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
             
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้ของบประมาณพัฒนาจังหวัดในหมวดโมเดลสีเขียว 1.3 ล้านบาท (อำเภอละ 1 แสนบาท) ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1เทคโนโลยีชีวมวล ซึ่งจะบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และ กลุ่มช่างเกษียณอายุจาก กฟผ.ที่อาสามาเป็นทีมผลิตเตาระบบชีวมวลตามต้นแบบ ไปใช้ในพื้นที่ 13 อำเภอที่ผ่านการคัดเลือก
           
"โครงการเตาระบบชีวมวลที่เราได้ทำขึ้นเป็นโมเดลที่คำนึงถึงการนำไปใช้จริงที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดอัตราการเผาในชุมชน สร้างรายได้ในชุมชน เพราะหาก ในชุมชนที่มีเตาระบบชีวมวล ในชุมชน คนในชุมชน นั้นหรือใกล้เคียง สามารถนำเศษวัสดุธรรมชาติ มาขายเป็นเชื้อเพลิง หรือ หากมีระบบการจัดการที่ดีแบบ ชุมชนร่วมใจกัน เช่น โรงอาหารของโรงเรียน หรือวิสาหกิจชุมชน ช่วยกันหาเชื้อเพลิงมาผลิตแก๊ส ก็จะช่วยให้ลดต้นทุนค่าแก๊สหุงต้ม ได้ปีละเกือบ 1 แสนบาท หากโครงการนำร่อง 13 อำเภอสำเร็จก็ส่งเสริมขยายผลให้ วิสาหกิจชุมชนหรือสถานประกอบการขนาดย่อม รวมถึงชุมชนพื้นที่สูงที่มีการปลูกข้าวโพด หรือมันสำปะหลัง หันมาใช้เตาระบบชีวมวลเป็นพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อลดการซื้อแก๊ส LPG และลดอัตราการเผาในพื้นที่เกษตรได้มาก " พลังงานจังหวัดลำปางกล่าว (หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 986 ประจำวันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2557)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์