วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชูแม่เมาะโมเดล แก้ปมขัดแย้งที่ดิน ชาวบ้าน โรงไฟฟ้านาน 4 ปี


สำนักนายกฯส่งเรื่องแก้ปัญหาเอกสารสิทธิชาวบ้าน อ.แม่เมาะเข้าประกวดรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทบูรณาการที่เป็นเลิศ ลุ้นเป็น “แม่เมาะโมเดล” หลังระดมหน่วยงานแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน 14 ปี ชาวบ้านอพยพชุดแรกได้โฉนดแล้ว รอสภาผู้แทนอนุมัติอีก 1,067 แปลง   

  • ติดตามปัญหาเอกสารสิทธิ

นายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในโอกาสที่เดินทางมาติดตามผลงานการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า  นับตั้งแต่ กฟผ.ได้ดำเนินการขยายพื้นที่เหมืองแม่เมาะ และโครงการแม่จาง เพื่อการจัดหาแหล่งน้ำใช้ในการหล่อเย็นของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในช่วงปี 2521-2536 จึงต้องอพยพราษฎรที่มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่อยู่แล้วไปอยู่ในพื้นที่บ้านท่าปะตุ่น-นาแขม ปัจจุบันคือบ้านใหม่นาแขม หมู่ 7 และบ้านเมาะหลวง  หมู่ 8  ต.แม่เมาะ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่เมาะ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง และที่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ 5 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง(ตอนขุน) และราษฎรได้มีการชุมนุมเรียกร้องให้ทางราชการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในพื้นที่อพยพจากการขยายเหมืองมาโดยตลอด แต่เนื่องจากพบปัญหาว่าพื้นที่การอพยพดังกล่าว คาบเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  และ พื้นที่ ส.ป.ก. จึงไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้หาแนวทางแก้ไขเรื่อยมา 

  • ตั้งแต่ปี 43 ติดพื้นที่ทับซ้อน

นายกมล กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามติ ค.ร.ม.วันที่ 15 ส.ค. 43 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิเฉพาะในส่วนที่อยู่อาศัย และให้ออก ส.ป.ก.4-01 ในส่วนที่ทำกิน ให้แก่ราษฎรตามบัญชีรายชื่อ สำหรับสถานที่ราชการให้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แต่ประสบปัญหาพื้นที่ทับซ้อน 

  • ปี 48 แก้ปัญหาเพิกถอนที่ดิน

จึงมี มติ ค.ร.ม.วันที่ 8 มี.ค.48 จึงได้สั่งให้ทบทวนมติ ค.ร.ม.ของวันที่ 15 ส.ค.43 เกี่ยวกับพื้นที่ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ จากเดิมเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 8,169 ไร่  เพิ่มเป็น 9,416 ไร่เศษ  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบตามกฎหมาย พร้อมกับให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพิกถอนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร บริเวณบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ 5 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ เนื้อที่ประมาณ 216 ไร่ แล้วส่งมอบให้กรมที่ดินดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้กับราษฎร และมอบพื้นที่ที่เพิกถอนจากป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5,388 ไร่ ให้กรมที่ดิน และ ส.ป.ก.ดำเนินการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎรในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

  • มอบโฉนดได้ปี 54 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติ ค.ร.ม.วันที่ 15 ส.ค.43   วันที่ 8 มี.ค.48 ได้มีการถอนสภาพพื้นที่ป่าแม่เมาะ และกำหนดพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าแม่เมาะเรียบร้อยแล้วตามมติ ค.ร.ม.ให้ออกโฉนดที่ดินในบริเวณที่อยู่อาศัยแก่ราษฎร กรมที่ดินได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,665 แปลง  สำหรับการออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ในที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร ได้กำหนดเขตตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ต.แม่เมาะ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2535  และมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่ราษฎร จำนวน 167 ราย เมื่อวันที่ 31 มี.ค.54 และวันที่ 20 ธ.ค. 55 มอบอีก 82 ราย   

  • คงค้าง 14 ราย ติดพื้นที่ป่าสงวน

รองปลัดฯ กล่าวอีกว่า  ในส่วนเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แม่จาง(ตอนขุน) บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย  ส.ป.ก.ได้ร่างพระราชกฤษฎีกา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้ราษฎร จำนวน 242 ราย นอกจากนั้นได้มอบโฉนดที่ดินที่ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้กับราษฎรจำนวน 286 คน   และยังมีส่วนที่ยังไม่ได้มอบประมาณ 14 ราย เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมป่าไม้อยู่ระหว่างประกาศกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง(ตอนขุน)เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินต่อไป
 
  • เหลือขั้นตอนเสนอสภาผู้แทน 1,067 แปลง

นายกมล กล่าวว่า สำหรับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาง บ้านท่าปะตุ่น-นาแขม กรณีที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนของป่าไม้ถาวร เขตป่าสงวนแห่งชาติ และ เขต ส.ป.ก. จำนวน 1,067 แปลง ทำให้มีการตรวจสอบแนวเขต เพื่อปรังปรุงแผนที่ให้ถูกต้อง และดำเนินการตามกฎหมายก่อนกรมที่ดินจะออกโฉนดให้กับราษฎร โดย ส.ป.ก. ได้ประกาศเขตปฏิรูปทีดิ่นในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ก.พ.55  ส่วนกรมพัฒนาที่ดิน ได้จำแนกพื้นที่ออกจากป่าไม้ถาวรแล้ว ค.ร.ม.ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.55  กรมป่าไม้ประกาศกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติแม่จาง(ตอนขุน)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ตอบยืนยันร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการ-คณะรัฐมนตรี นำเข้า ค.ร.ม.พิจารณาร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าว แต่เนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 56 จึงได้ส่งคืนร่างกฎกระทรวง ให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เสนอ ค.ร.ม.ชุดใหม่ต่อไป เพื่อให้กรมที่ดินออกโฉนดให้กับราษฎร เมื่อที่ดินได้ถูกถอนสภาพแล้ว โดยใช้เวลาในการออกโฉนดประมาณ 3 เดือน หลังจาก ค.ร.ม.อนุมัติ
 
  • ร่วมมือแก้ไขยาวนาน 14 ปี

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 14 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานและติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณาความถูกต้อง และความชอบด้วยกฎหมายหมาย สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ช่วยในการตรวจสอบรังวัด ตรวจสอบสิทธิพื้นที่ถือครอง เพื่อออก ส.ป.ก.4-01   ขณะที่กรมป่าไม้ช่วยกันพื้นที่ออกจากป่าสงวนบางส่วน กรมที่ดิน ดำเนินการออกโฉนดที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน นำเรื่องขอทบทวนมติ ค.ร.ม.ในเขตป่าไม้ถาวร  กรมธนารักษ์ช่วยขึ้นทะเบียนสถานที่ราชการ  กฟผ.ช่วยด้านการประสานงานเพื่อดำเนินการให้เป็นตามมติ ค.ร.ม.และสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งจังหวัด อำเภอ และผู้นำชุมชน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ ประสานงาน สร้างความเข้าใจกับมวลชน เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆแล้วจึงได้ข้อยุติ และสามารถออกโฉนดให้กับราษฎรได้ จึงทำให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ 

  • ส่งความสำเร็จประกวดชิงรางวัล

ทางสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงส่งผลงานนี้เข้าประกวดชิงรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภท “บูรณาการบริการที่เป็นเลิศ” ซึ่งหากผลออกมาเป็นในทางที่ดี ก็ถือว่าการแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ อ.แม่เมาะ สามารถเป็นต้นแบบของพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้ 

  • กลุ่มอพยพยังรอการแก้ไข

ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มชาวบ้านที่อพยพยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังคงรอการออกเอกสารสิทธิอยู่ นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ เปิดเผยว่า ตนเองได้ต่อสู้มานานถึง 7 ปีแล้วในการขอเอกสารสิทธิและโฉนดที่ดิน ซึ่งทราบว่าพื้นที่ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่  ทำให้ราษฎรเสียสิทธิในการถือครองที่ดินอย่างเต็มที่ และไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากเอกสารสิทธิในการทำนิติกรรมต่างๆเช่น ค้ำประกันเงินกู้หรือการประกันตนเองในกรณีมีปัญหาทางด้านกฎหมาย ประกอบกับ มีการเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนนโยบายตลอดทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง  ทางตนได้ติดตามทวงถามไปยังรัฐบาลที่ผ่านมา ผ่านจังหวัดในรูปแบบการยื่นหนังสือ แต่ได้รับคำตอบเพียงว่าอยู่ระหว่างการเพิกถอนกฎกระทรวงอยู่ ซึ่งก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าตอนนี้เรื่องอยู่ที่หน่วยงานใดกันแน่ 

ด้านนายชูชีพ บุญนาค นายกเทศมนตรี ต.แม่เมาะ  กล่าวว่า  ขณะนี้ยังมีชาวบ้านในบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ เช่นที่บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภาผู้แทน ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวจ้องได้ดำเนินการกันอย่างเต็มที่แล้ว ทราบว่าได้มีการออกเอกสารสิทธิรอไว้แล้ว เหลือเพียงขั้นตอนการอนุมัติเท่านั้น
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 990 ประจำวันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2557)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์