วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สสส.หนุน บ้านนากวางครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมี
 
บ้านนากวาง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 548 คน  160 หลังคาเรือน ชาวบ้านนากวางมีอาชีพหลักคือ ทำการเกษตรกรรม เช่นข้าวโพด มะเขือเทศ หอมแดง กระเทียม วิถีชีวิตปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ออกไปทำงานรับจ้างหาเงินเลี้ยงชีพในตัวเมืองการทำเกษตรกรรมก็ใช้สารเคมีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้อาหารที่ใช้ในการปรุงอาหารมีสารพิษตกค้าง  ส่งผลเสียต่อร่างกายของผู้บริโภคผู้นำชุมชนบ้านนากวาง แกนนำทางด้านสุขภาพ ( อสม. ) และชาวบ้านจึงมองเห็นปัญหาและความสำคัญ และได้ประชุมเวทีเสวนาแกนนำหมู่บ้านได้ข้อสรุปว่าควรส่งเสริมให้
ชาวบ้านได้ปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน และส่งเสริมในชาวบ้านใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูก การทำปุ๋ยชีวภาพ โดยมีสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม หรือสำนัก 6 ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก6)ให้ การสนับสนุน พร้อมคำแนะนำ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านนากวางให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้ขยายกิจกรรมไปสู่ลูกหลาน เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนากวาง เพื่อให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษ และ สร้างความเข้าใจให้กับเด็กนักเรียนในด้านการลดการในใช้สารเคมี

นางปาริชาติ กุลแผ่น  แกนนำโครงการ   เปิดเผยว่า  ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้บ้านนากวาง หมู่ที่ 2เกิดครัวเรือนต้นแบบในด้านการลดการใช้สารเคมีและปลูกผักปลอดสารพิษ กระจายใน 12 หมวดบ้าน รวม 30 ครัวเรือนสามารถให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ย เกษตรปลอดสาร  การปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนได้สมาชิกมากกว่า 50 % มีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน เกิดกระบวนการดำเนินงานของผู้นำ เข้มแข็ง และนำไปสู่สภาผู้นำชุมชนที่มีการประชุม ปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น  และมีกระบวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ของสมาชิกในชุมชน  โดยยังอาศัย กระบวนการที่เป็นทุนทางสังคม ของชุมชน คือ หัวหมวด คุ้มบ้านกระตุ้น การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกเกิดการประสานงานกิจกรรมระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน  ในประเด็นการลดการใช้สารเคมี  การปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน เช่น ในแต่ละกิจกรรมจะแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงาน  การใช้สถานที่วัด การประสานงานนายอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดอาหารปลอดภัย 


(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ฉบับที่ 1001 ประจำวันที่ 24 - 30  ตุลาคม  2557)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์