วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

ระดมสมองถกพลังงาน ปชช.ค้านถ่านหินเอื้อทุน


กระทรวง พลังงานเปิดเวทีระดมความเห็นทิศทางใช้พลังงานไทย ชี้ปี79 หวังเพิ่มพลังงานทดแทน ลดกำลังพึ่งพาก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ขณะที่ประชาชนบางส่วนระบุปัญหาผลกระทบพลังงานถ่านหินยังจัดการไม่ได้ หวั่นเอื้อระบบทุนและผลประโยชน์ในกลุ่มพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2557 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "มองทิศทางพลังงานไทย ผ่านแผน PDP" เพื่อระดมความคิดเห็นจากหัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนักวิชาการ ข้าราการ พนักงานของรัฐ กลุ่มผู้นำชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 150 คน เพื่อกำหนดทิศทางแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ที่ห้องประชุมจันผา โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยในการสัมมนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2558 - 2579 หรือแผน PDP 2015 รวมถึงให้ความรู้  สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแต่ละประเภท ที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ลดวิกฤตพลังงาน มุ่งสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนและเปิดเวที ให้ผู้ร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทย ตามแผน PDP

นายสุชาลี สุมามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า แผนพัฒนา PDP 2015 ได้จัดทำขึ้น โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคงทางพลังงานที่ต้องการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และต้องใช้เชื้อเพลิงที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิง ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป 2. ด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องการให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยแผนพัฒนา PDP 2015 ได้มีการปรับกรอบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานไฟฟ้า โดยตั้งเป้าที่จะลดความต้องการ การใช้พลังงานไฟฟ้าลงประมาณ 89,672 ล้านหน่วย(GWh) ในปี 2579 และจะเน้นการพัฒนาพลังงานทดแทน ให้ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพตามที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะชีวมวล ก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เพื่อกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งชนิดใดมากจน เกินไป

ตามแผน PDP 2015 ได้ประมาณการสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิง เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าไว้ว่า เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี 2579 จะลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จากเดิมร้อยละ 67 ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 30-40 มีการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินสะอาดในสัดส่วน ร้อยละ 20-25 ซื้อไฟฟ้าพลังน้ำ จากต่างประเทศร้อยละ 15-20 ใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 15-20 และใช้นิวเคลียร์ ร้อยละ 0-5

ผู้ สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการสัมมนาดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับพลังงานเชื้อเพลิงถ่านหินที่ ยังใช้อยู่เดิมยังมีปัญหาเรื่องของการจัดการผลกระทบในพื้นที่ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าหากหันมาใช้พลังงานทดแทนให้สามารถทดแทนการใช้พลังงานถ่าน หินได้จริงเป็นเรื่องที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความจริงใจใน การผลักดันให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมา รัฐบาลยังพยายามผลักดันการเปิดพื้นที่เหมือง และอ้างว่าพลังงานถ่านหินมีราคาถูกและจำเป็นต่อการใช้เป็นเชื้อเพลิงผลติกระ แสไฟฟ้า  อย่างไรก็ตามประชาชนโดย ส่วนใหญ่ ยังให้ความสนใจและเห็นด้วยกับพลังงานทดแทน เพราะขณะนี้มีหลายโครงการในลำปางเริ่มหันมาใช้พลังงานทดแทนในชุมชน แต่ที่ผ่านมา ยังพบว่าบางส่วนมีเอกชนที่อยู่ในระบบนายทุนเข้ามามีผลประโยชน์ในระบบมากกว่า การกระจายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน รวมถึงโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนในการขายพลังงานทดแทนเข้าระบบไฟฟ้า ของรัฐยังมีการเปิดช่องให้นายทุนและมีเส้นสายเปิดช่องทางผลประโยชน์ใน บางกลุ่ม
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์