วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

21สท.ให้ผ่าน ร่างเทศบัญญัติลดหย่อนภาษีผู้บริหารเทศบาลนคร เสนอร่างเทศบัญญัติลดหย่อนภาษีฯเข้าสภารอบสอง  สท. 21 คนยกมือผ่านฉลุย รอผู้ว่าฯลงนามประกาศใช้ ติงฝ่ายบริหารให้ทำป้ายใหม่ชี้แจงประชาชนด้วยว่า ร่างเทศบัญญัติผ่านสภาฯแล้ว เพราะที่ผ่านมา สท.เสียหาย

จากกรณีเมื่อวันที่ 9 ก.พ.58 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สท. ได้มีการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครลำปาง เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลนครลำปาง พ.ศ.... ซึ่งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นผู้เสนอต่อเทศบาลนครลำปาง ในการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557 ตามคำแนะนำของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว และแจ้งมายังสภาเทศบาลฯ ว่า  รูปแบบและวิธีการเสนอ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เนื้อหาที่กำหนดด้านในบทบัญญัติดังกล่าว ควรที่จะบัญญัติให้ชัดเจนในกฎหมายลำดับรอง คือเทศบัญญัติว่าที่ดินในเขตเทศบาลนครลำปางตามมาตรา 22(3) หมายถึงอะไร เป็นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอะไร รวมทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่มุ่งหมายที่จะลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีเฉพาะบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้น การที่ไม่ระบุชัดเจนอาจตีความผิดให้รวมถึงนิติบุคคลด้วย การตราเทศบัญญัติจึงไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ จึงไม่เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว   

ส่งผลให้กลุ่มเครือข่ายประธานชุมชนเทศบาลนครลำปาง อ้างว่ามีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นในการประชุมสภาฯ เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 21 เสียงเป็นคนของอดีตผู้บริหารคนเดิมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยสุจริตใจ และอาศัยเสียงข้างมากเป็นเครื่องมือทำการแปรญัตติที่ขัดต่อหลักการของกฎหมายบำรุงท้องที่โดยมีเจตนา เพื่อให้ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวตกไป จึงได้ยื่นเรื่องถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พิจารณาให้ยุบสภาเทศบาล เหตุไม่ผ่านร่างเทศบัญญัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ โดยมีสมาชิกเทศบาลนครลำปางเป็นผู้แปรบัญญัติดังกล่าวฯ

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.58 ที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปาง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ  โดยฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง พ.…..(วาระที่1) เพื่อขอความเห็นจากสภาฯ ให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีอีกครั้ง

นายสมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรี ได้กล่าวถึงหลักการและเหตุผลว่าด้วยเรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุง ท้องที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง พ.…. โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน ให้ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามเกณฑ์ คือ ถ้าเป็นที่ดินที่อยู่ในเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ให้ลดหย่อนได้ไม่เกิน100 ตารางวา แต่จะน้อยกว่า 50 ตารางวาไม่ได้ ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ

นายณัฐกิจ บรรจงจิตต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ถึงข้อสงสัยเรื่องการลดหย่อนภาษี ให้ฝ่ายบำรุงท้องที่ได้ชี้แจงในเรื่องการเก็บภาษี ในสมัยก่อนว่ามีการปฏิบัติอย่างไรในการเก็บภาษีและเพราะเหตุใดถึงมาจัดตั้งในการลดหย่อนภาษีในช่วงนี้  ทั้งที่ละเลยมาตั้งแต่สมัยปี 2508 แล้ว แต่หากตราเป็นพระราชบัญญัติก็ถือว่าเป็นเรื่องดี  

นางดวงจันทร์   ทองกระสัน  ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ได้ชี้เเจงว่า เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ลดหย่อนภาษีตาม พ...บำรุงท้องที่ พ..2508 มาตรา22(3) ซึ่งมีการลดหย่อนให้ประชาชนตลอดมา เเต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเทศบาลต่างๆ และได้สอบถามทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจงว่าหากให้ถูกต้องอย่างแท้จริงต้องมีการบัญญัติขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนในการลดหย่อนภาษี  จึงต้องตราเป็นเทศบัญญัติเพื่อให้ความถูกต้องให้ทางสภาได้พิจารณา

ทั้งนี้ จากการเสนอร่างการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลนครลำปาง พ.…. ทางสมาชิกสภาเสียงข้างมาก 21 เสียงได้มีมติเห็นชอบกับร่างดังกล่าว ส่วนอีก 3 คน งดออกเสียง  

นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล  ได้กล่าวในที่ประชุมว่า  กรณีที่มีการทำป้ายไปตั้งไว้หน้าห้องคลังว่า เทศบาลยังไม่สามารถลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ให้กับประชาชนที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางและใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตน เป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือประกอบกสิกรรมของตน ตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 (3) ได้ เนื่องจากทางสภาเทศบาลนครลำปางยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ซึ่งทำให้สมาชิกสภาฯ เสียหาย ในตอนนี้ได้มีการผ่านร่างเทศบัญญัติฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทำป้ายชี้แจงให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันด้วย

หลังจากนั้นทางเทศบาลนคร ได้ส่งร่างเทศบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงนาม เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการ หากผู้ว่าฯไม่มีการท้วงติงหรือแก้ไขดังกล่าว 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1021  ประจำวันที่ 20 – 26  มีนาคม 2558)
 
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์