วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยกฐานะท.ล้อมแรด สรรหาขรก.-ท้องถิ่นแทนยกฐานะเทศบาลเมืองล้อมแรด โละนายก-สมาชิกสภาฯ  ปลัดเทศบาลรักษาการแทน ส่วนสมาชิกสภาฯ สรรหาจากบุคคลภายนอก 12 คนเข้าทำหน้าที่มีทั้งอดีตข้าราชการ ภาครัฐ และท้องถิ่น  ด้านเทศบาลฯเสนอชื่อให้ผู้ว่าฯลงนามแล้ว

หลังจากที่เทศบาลตำบลล้อมแรด อ.เถิน  จ.ลำปาง ได้รับการยกฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.58  เนื่องจากเทศบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขต เพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ประกอบกับมีราษฎรเกินหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  

จากคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 1/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.57  อ้างถึงประกาศ คสช.ที่ 85/2557 ที่ให้งดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยกำหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58  ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และหากมีจำนวนสมาชิกไม่ครบหรือพ้นจากตำแหน่งในภายหลัง ให้สภาท้องถิ่นคงจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่โดยไม่ต้องคัดเลือกสมาชิกสภาฯแทนตำแหน่งที่ว่าง  สำหรับกรณีที่มีสมาชิกสภาฯที่มีจำนวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งจองจำนวนที่กฎหมายกำหนด ให้ใช้วิธีการสรรหาสมาชิกสภาฯ ตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557  ซึ่ง คำสั่งกำหนดให้ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศให้มีการเลือกตั้งตาม กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ซึ่งกรณีของเทศบาลตำบลล้อมแรด ที่ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองล้อมแรด จึงไม่เข้าตามหลักเกณฑ์คำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 ทำให้นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ หมดวาระลง โดยจะต้องมีการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามคำสั่ง คสช.ที่ 85/2557  ให้มีคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการ รวมทั้ง อัยการ  ผอ.กกต. ผอ.ปปช. ผอ.สตง. รอง ผอ.กอรมน.(ฝ่ายทหาร)  และประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม หรือประธานสภาทนายความ คัดเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน มาร่วมเป็นกรรมการสรรหาในครั้งนี้

นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาฯแล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ.58 ที่ผ่านมา จำนวน 12 คน คือ ดร.เปรมปรีย์ หมู่วิเศษ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนลำปาง  ผศ.ศิริ พรหมดี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  นายสมบูรณ์  วงศ์โสม อดีต กกต.ลำปาง  นายสนั่น กันชาติ อดีต ผอ.โรงเรียนนาเวียง  นายบรรจง สลีวงศ์ ผอ.โรงเรียนล้อมแรดวิทยา  นายธนกรณ์ ปกรณ์สกุล อดีตนายกเทศมนตรี ต.ล้อมแรด  พ.ต.อ.ชัชวรินทร์ บุญนาค ผกก.สภ.เถิน  นายบดินทร์ เครือนพรัตน์  อดีตปลัดอาวุโสอำเภอเถิน  นางทองเภา วงศ์ฟู ประธานแม่บ้าน  นายสุวิทย์ คุณชัยมัง ผอ.โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา  นางเพียงใจ เสริมพานิช อดีตข้าราชการ  และนางวิไลรัตน์ หล่อวิไล นายกสมาพัฒนาสตรี   ซึ่งขณะนี้ได้ส่งรายชื่อทั้ง 12 คนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางลงนามประกาศอย่างเป็นทางการ  หลังจาประกาศแล้วก็ต้องมีการเปิดประชุมสภาเทศบาลฯภายใน 15 วัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกประธานสภาฯ เลขานุการ เหมือนสภาเทศบาลฯทั่วไป

สำหรับการรักษาการในตำแหน่งนายกเทศมนตรีนั้น นายนรินทร์ กล่าวว่า  ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ซึ่งตนเองก็จะเข้ามาทำหน้าที่สานงานต่อจากนายกเทศมนตรีท่านเดิม ตามนโยบายและแผนงานต่างๆที่ได้วางไว้ ในส่วนของโครงการใหญ่ที่สำคัญของเทศบาลในตอนนี้คือ การก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ เดิมได้ขอใช้พื้นที่ของ อบจ.อยู่ ซึ่งอาคารมีขนาดเล็กและคับแคบ  จึงได้ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ บ้านหนองบัว เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน โดยตั้งงบประมาณไว้ 60 ล้านบาท ตอนนี้ได้ส่งราคากลางให้จังหวัดพิจารณา พร้อมกับดำเนินการหาผู้รับจ้างไปด้วย หากทางจังหวัดอนุมัติก็จะทำเรื่องขอกู้เงินจาก คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  ซึ่งทางเทศบาลจะต้องทำสัญญากู้ภัยในเดือน พ.ค.58 นี้ 

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1018 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558)
 Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์