วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อบต.บ้านขอตั้งงบ1.6ล. สร้างรร.อนุบาลอบต.บ้านขอ อ.เมืองปาน เปิดโรงเรียนอนุบาลรองรับเด็กในชุมชน  ให้มีที่เรียนในพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงในเมือง ใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 1.6 ล้านบาท
       
นายอาจ ธนันท์ตรีศักดิ์ นายก อบต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง กล่าวว่า พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9) และมาตรา 17(6) ได้กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ด้านการจัดการศึกษา และมาตรา 30(2) ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอำนาจหน้าที่โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจำนวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ
        
และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น /  มาตรา 42 ให้กระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถ  จัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 67 (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          
ดังนั้น อบต.บ้านขอ จึงได้มีการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เข้าด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กให้มีการพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ตามหลักสูตรปฐมวัยทั้งของกระทรวงศึกษาธิการ , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย ซึ่งแต่ละภาคส่วนก็มีส่วนสำคัญในการติดตามการพัฒนาศูนย์เด็กให้เกิดประสิทธิภาพ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานจากกรมอนามัย ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น, และยอดเยี่ยม ระดับอำเภอและจังหวัดมาแล้ว และที่ผ่านมาผู้ปกครองได้นำเด็กเล็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ เข้าไปเรียนต่อโรงเรียนอนุบาล   ซึ่งเป็นโรงเรียนในหมู่บ้าน มีจำนวนครูที่มีความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยไม่เพียงพอ ประกอบกับเด็กเล็กที่จะจบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บ้านขอ ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 71 คน จึงเป็นเหตุผลให้ผู้ปกครอง มีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลในสังกัด อบต.บ้านขอ ขึ้นมา
           
ดังนั้นทาง อบต.บ้านขอ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนอนุบาล ระดับ 1 - 2 ขึ้นมารองรับ  เพื่อให้เด็กที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้มีทางเลือกในการเรียนต่อระดับอนุบาลไปได้เลย และช่วยให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเข้าไปเรียนในตัวอำเภอหรือเมืองลำปาง จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมา ซึ่งในส่วนของอาคารสถานที่ บุคลากร งบประมาณ และการบริหารจัดการ มีดังนี้ ด้านอาคารสถานที่  ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อยู่ที่หมู่ที่ 10   ในพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน15 ตารางวา โดยที่ผ่านมา อบต.บ้านขอ ได้รับจัดสรรอาคารเรียนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 หลัง และมีอาคารเรียนเดิมอยู่แล้ว 2 หลัง
        
ด้านบุคลากร มีจำนวน 16 คน คือ หัวหน้าส่วนการศึกษา 1 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน  ผู้ช่วยครูจำนวน 6 คน  และมีนักการภารโรง จำนวน 1 คน  ด้านการบริหารจัดการ  มีการจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล มีการคัดเลือกรับโอนข้าราชการมืออาชีพมาบริหารโรงเรียน  มีรถรับ ส่ง เด็กที่อยู่ห่างไกลและเป็นเด็กด้อยโอกาส มีการจัดห้องเรียน เด็ก 25 คน ต่อ ครู 1 คน และเน้นการเรียนการสอนให้เด็กมีความสุขในการเรียน
        
โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและการบริการสาธารณะให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่ตำบลบ้านขอ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนต่อให้กับเด็กและผู้ปกครองในพื้นที่ตำบลบ้านขอ  สำหรับงบประมาณการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,609,780 บาท นายอาจ นายก อบต.บ้านขอ  กล่าว
 
(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ฉบับที่ 1026 วันที่ 1  -  7  พฤษภาคม  2558)

Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์