วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สำนักพุทธฯโต้ไม่ละเมิดสิทธิ อ้างชื่อคนบ้านศีล5


สำนักพุทธฯโต้ไม่ส่งเสริมการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  แต่ผู้มีชื่อยังแคลงใจชื่อไปโผล่ได้ยังไง เผยภาพหลุดพระ-เณรคีย์ข้อมูลให้วุ่น เอกสารคล้ายทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและทะเบียนราษฎร์

กรณีที่ลานนาโพสต์ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการสร้างความสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ โดยน้อมนำศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  วิธีการดำเนินการให้วัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือประธานชุมชนเปิดรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ  แต่ได้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นว่า ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่เหตุใดจึงมีชื่อเป็นสมาชิก ซึ่งการสมัครต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักสมัครเข้าไปด้วย  ขณะที่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ยืนยันว่าการสมัครดังกล่าวเป็นการใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์และฐานข้อมูลการเลือกตั้งจริง  จึงอาจมีทั้งคนที่ทราบเรื่องและไม่ทราบเรื่อง โดยให้เร่งทำยอดเพื่อกระตุ้นการทำงานของพระสงฆ์ในจังหวัด

ในเรื่องนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ได้มีการออกหนังสือชี้แจง ลงนามโดยนายอุบลพันธ์ ขันผนึก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง มายังลานนาโพสต์ว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และปลูกจิตสำนึกให้ สร้างความตระหนักรักเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งจังหวัดลำปางได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5  เพื่อขับเคลื่อน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  และรับสมัครผู้ร่วมโครงการ ซึ่งในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นั้น เน้นการสร้างความรักสามัคคี โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ศีล 5  โดยเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์ที่จะนำหลักธรรมมาเผยแพร่ต่อพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลทั่วไป

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ หรือการกรอกข้อมูลผู้สมัครดังกล่าว  ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการเองได้  โดยผ่านทางเว็บไซด์ www.sila5.com หรือหากพุทธศาสนิกชนมาบำเพ็ญกุศล ที่วัดประจำหมู่บ้าน เจ้าอาวาสหรือพระเลขานุการ อาจเทศนาธรรมเผยแผ่หลักศีล 5 และประชาสัมพันธ์การร่วมโครงการ หรือรับอาสาที่จะกรอกข้อมูลให้เพื่อความสะดวกต่อพุทธศาสนิกชนที่สูงวัย  และทุกภาคส่วนได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ทั้งคณะสงฆ์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้สมัครก็มีเพิ่มขึ้น เพียงแต่การกรอกในระบบอาจจะล่าช้า เพราะต้องอาศัยระบบอินเตอร์เน็ตและผู้ที่พอจะมีความรู้ในด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์

สำหรับการกรอกข้อมูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ไม่มีเจตนาหรือสนับสนุนให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่างใด  แต่จะสนับสนุนให้แต่ละบุคคลหรือคนในครอบครัวได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำความดี โดยสมัครเข้าร่วมโครงการทางอินเตอร์เน็ตได้ทั่วไป เพื่อแสดงออกถึงความปรองดองสมานฉันท์ ถวายเป็นพระราชกุศล และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของคนในชาติ

ขณะที่ยังมีประชาชนยืนยันอย่างต่อเนื่องว่าไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ และบางคนไม่รู้จักโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด  นางสุนันท์ (ขอสงวนนามสกุล)  ราษฎร ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อเป็นสมาชิกเช่นกัน  เปิดเผยว่า ตนเองไม่เคยทราบถึงโครงการดังกล่าวเลย ไม่เคยมีประกาศประชาสัมพันธ์ใดๆจากทางชุมชนด้วย ยืนยันว่าคนในครอบครัวไม่ได้ไปสมัคร ตนเองก็ไมได้เป็นคนสมัคร ทุกวันนี้ทำแต่งานไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตเลย  ตนเองอาศัยอยู่กับพ่อที่สูงอายุมากแล้ว และเป็นไม่ได้ที่พ่อจะไปลงชื่อสมัคร ที่สำคัญคือพ่อไม่ทราบว่าเลขบัตรประชาชนของตนเลขอะไร เพราะฉะนั้นหากจะเอาไปกรอกข้อมูลก็ต้องมาสอบถามที่ตนเองก่อน 

ด้านนายผาทอง ราษฎรบ้านหนองห้าตะวันตก ตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อเป็นสมาชิกเช่นกัน บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ตนไม่รู้จักโครงการหมู่บ้านรักษาศีล เลย เพิ่งเคยได้ยินตอนที่ผู้สื่อข่าวมาถามเป็นครั้งแรก แล้วตนจะไปมีชื่อเป็นสมาชิกได้อย่างไร เพราะปกติแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าวัด ไม่เคยไปลงชื่อที่วัด หรือได้รับข่าวสารอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้  ที่บ้านอาศัยอยู่กับแม่อายุ 70 กว่าปีแล้วก็ไม่รู้เรื่องนี้เช่นกัน  รู้สึกแปลกใจทำไมเอาชื่อไปสมัครแล้วไม่บอกตนเองก่อน กลัวว่าจะเอาไปทำเรื่องไม่ดีหรือไม่ แล้วชาวบ้านที่ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้ด้วยจะทำอย่างไร  เชื่อว่าต้องมีคนอีกมากที่ไม่รู้เรื่องเหมือนตนเองแน่ๆ

ขณะที่ราษฎรอีกรายหนึ่ง เขต ต.พระบาท ที่ทราบว่าตนเองมีชื่อเป็นสมาชิกด้วย เปิดเผยว่า ตนได้ไปสอบถามจากผู้นำชุมชนในเรื่องโครงการรักษาศีล5 แล้วก็ได้ทราบว่ามีการมาขอรายชื่อจากข้อมูลการเลือกตั้งของชาวบ้านในหมู่บ้านไป โดยผู้นำชุมชนยังกล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมให้ช่วยๆกัน  แต่เมื่อถามต่อไปว่า ตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดความเสียหายแต่ในวันข้างหน้าหากเกิดขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบ  ซึ่งก็ไม่มีใครตอบในเรื่องนี้กับตนได้

ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 23 ก.ค.58 ที่ผ่านมา ในวันเดียวมียอดผู้สมัครของ จ.ลำปาง สูงสุดถึง 91,743 คน โดยช่วงดังกล่าว ได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊กโพสต์ภาพและข้อความ การทำงานของพระสงฆ์ และเณร ของวัดแห่งหนึ่งใน จ.ลำปาง ที่กำลังช่วยกันกรอกข้อมูลสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีเอกสารลักษณะคล้ายกับทะเบียนข้อมูลการเลือกตั้งและทะเบียนราษฎร์วางอยู่ด้านหน้าคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ใช่ใบสมัครเหมือนที่ให้ดาวโหลดในเว็บไซด์แต่อย่างใด  พร้อมกับยังได้ระบุข้อความว่า ให้ช่วยกันคีย์ข้อมูลของตำบลให้เพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดยังไม่ถึงเป้า แต่หลังจากนั้นยอดสมัครก็ได้ลดลงเรื่อยๆ โดยวันที่ 24 ก.ค.58 มียอดสมัคร 47,027 คน  วันที่ 25 ก.ค. 58 ยอสมัคร 32,240 คน และลดลงเรื่อยๆ  กระทั่งยอดผู้สมัครอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 คนต่อวันล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค.58  จ.ลำปางมียอดผู้สมัครจำนวน 435,460 คน คิดเป็น 58 เปอร์เซ็นต์

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1043 วันที่ 28 สิงหาคม -3 กันยายน 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์