วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สท.เมืองล้อมแรด ร้องฝ่ายบริหารเมินโครงการ


สท.ล้อมแรดครึ่งสภา ร้องเรียนฝ่ายบริหารไม่นำโครงการบรรจุเข้าเทศบัญญัติ รองผู้ว่าฯระบุการเสนอโครงการเป็นหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหากจะเสนอโครงการต้องประชาคมชาวบ้านก่อน แนะให้กลับไปตกลงกันทั้งสองฝ่าย ทำขั้นตอนให้ถูกต้อง  ขณะที่ปลัดเทศบาลฯยัน ไม่มีความขัดแย้ง เพียงแค่เข้าใจคลาดเคลื่อนกันเท่านั้น

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58 ที่ผ่านมา คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ที่ได้รับการสรรหาจากจังหวัดลำปางตามคำสั่ง คสช. ทั้งหมด 12 คน ซึ่งเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาเทศบาลเมืองล้อมแรด  จากจำนวนดังกล่าว 7 คน โดยการนำของนายธนกร ปกรณ์สกุล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลล้อมแรด ในฐานะประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาฯ นางจิไรรัตน์ หล่อวิไล  พ.ต.อ.ชัชวรินทร์ บุญนาค  นายสุวิทย์ คุณชัยมัง  นายเปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ  และทองเภา วงศ์พู  ได้เข้าพบนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อร้องเรียนว่าฝ่ายบริหาร คือ ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร คือ ผู้อำนวยการกองต่างๆ ไม่ให้ความสำคัญกับคณะสมาชิกสภาเทศบาลในการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2559  ซึ่งต้องจัดทำเป็นเทศบัญญัติ เข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลเร็วๆนี้

โดยคณะสมาชิกสภาฯ ของนายธนกร ปกรณ์สกุล  แจ้งว่า สมาชิกสภาฯได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล เป็นโครงการใหญ่หลายโครงการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารบรรจุเข้าในแผน แต่ถูกฝ่ายบริหารไม่บรรจุเข้าตามความต้องการของสมาชิก การกระทำดังกล่าวของฝ่ายบริหารเหมือนไม่ให้ความสำคัญกับสมาชิกสภาเทศบาลแต่อย่างใด

นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย การจะจัดโครงการใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นของเทศบาล หรือ อบต. จะต้องได้รับความเห็นชอบหรือเกิดจากความต้องการของประชาชน โดยผ่านการจัดทำประชมคมจึงจะดำเนินการได้  แต่การที่สมาชิกสภาฯได้จัดทำโครงการเพื่อบรรจุเข้าไปในเทศบัญญัตินั้น  ได้ผ่านการเห็นชอบจากการทำประชาคมหรือไม่  ขณะเดียวกันบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เสนอแนะให้นายนรินทร์ ห่วงไธยสงค์ ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่นายกเทศมนตรี กลับไปปรับแผนและโครงการบางโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกสภาเทศบาล แต่ต้องได้รับความเห็นจากประชาชนด้วย  และนำเข้าขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อไป  

นายนรินทร์ ห่วงไธยสงค์  ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าวเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเท่านั้น ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาฯไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด ซึ่งทางรองผู้ว่าฯได้แนะนำในหลายประเด็น โดยจะได้มีการมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง เนื่องจากในบางโครงการที่สมาชิกสภาฯเสนอเข้ามานั้น มีการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างสูง และยังไม่ได้ทำประชาคมชาวบ้าน จึงต้องนำกลับมาทำให้ถูกต้อง ในตอนนี้จึงได้ทำเรื่องขอขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559 ออกไปก่อน

(หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์  ฉบับที่ 1040 วันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2558)
Share:

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์